ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: Φαρμακείο για το Βοήθεια στο σπίτι Αστακού και Φυτειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ   3/2021 για την πρόσληψη ΠΕ  ή ΔΕ (εν ελλείψει) προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
25 Μαΐου, 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 3/2021 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
2 Ιουνίου, 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 27/5/2021
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 28
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                
 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: Φαρμακείο για το Βοήθεια στο σπίτι Αστακού και Φυτειών

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: Φαρμακείο για το Βοήθεια στο σπίτι Αστακού και Φυτειών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Το γεγονός ότι διατίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ στον ΚΑ 6681.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

 

Σας προσκαλεί

 

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου,  για την Προμήθεια με τίτλο: Φαρμακείο για το Βοήθεια στο σπίτι Αστακού και Φυτειών

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Προμήθεια με τίτλο: Φαρμακείο για το Βοήθεια στο σπίτι Αστακού και Φυτειών όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως:

ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α
Περιγραφή
Είδος
Ποσότητες
1
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΚΟΥΤΙΑ
24
2
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ
ΚΟΥΤΙΑ
24
3
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΠΑΚΕΤΑ
12
4
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ 500 ML
ΤΕΜΑΧΙΑ
8
5
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (ΛΟΤΙΟΝ)
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ
15
6
ΓΑΝΤΙΑ Μ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΑΚΕΤΑ
12
7
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΟΥΤΙΑ
12
8
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
ΚΟΥΤΙΑ
6
9
BETADINE
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ
3
10
PULVO
ΤΕΜΑΧΙΑ
6
11
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟ 500 ML
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ
2
12
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ (ΜΠΡΑΤΣΟΥ)
ΤΕΜΑΧΙΑ
2
 
ΒΣΣ ΦΥΤΕΙΩΝ
Α/Α
Περιγραφή
Είδος
Ποσότητες
1
ΤΑΙΝΙΕΣ WELLION CALLA
ΚΟΥΤΙΑ
49
2
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ
ΚΟΥΤΙΑ
49
3
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Μ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΟΥΤΙΑ
35
4
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ
21
5
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΠΑΚΕΤΑ
21
6
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ 500 ML
ΤΕΜΑΧΙΑ
14
7
BETADINE ΜΙΚΡΟ
TEMAXIO
2
8
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΟΥΤΙΑ
4
9
ΣΥΡΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML, 5ML, 10ML
ΤΕΜΑΧΙΑ
20
10
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
6
11
FENISTIL GEL
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
12
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50
ΚΟΥΤΙΑ
14

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στο φαρμακείο και θα δίνεται το αντίστοιχο παραστατικό.

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 1. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 1.             Υπεύθυνη δήλωση περί δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων

 

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την Προμήθεια ……………………………………, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                          Φ.Π.Α. 24, 6,13%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)