ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο Λοιπός εξοπλισμός-τεχνολογικός ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο Γραφική Ύλη για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου  
30 Μαρτίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο Γραφική Ύλη για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (χαρτοσακούλες-φωτοτυπίες)
3 Απριλίου, 2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 31/3/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 11

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο Λοιπός εξοπλισμός-τεχνολογικός ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο Λοιπός εξοπλισμός-τεχνολογικός ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Το γεγονός ότι το ποσό των 1500,00 ευρώ που διατίθεται στην παρούσα πρόσκληση συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 και θα διατεθεί γι’ αυτό τον σκοπό από τον Κ.Α. 7133.01

Σας προσκαλεί

 

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 12 Απριλίου  2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προμήθεια με τίτλο τίτλο Λοιπός εξοπλισμός-τεχνολογικός ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προμήθεια με τίτλο τίτλο Λοιπός εξοπλισμός-τεχνολογικός ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως:

Προϋπολογισμός Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μετρησης Ποσότητα
1 Διαδραστικός πίνακας για σχολείο >=71’ ΤΕΜ. 1
2 Φορητός υπολογιστής ΤΕΜ 1
3 Συσκευή σταθερό τηλέφωνο ΤΕΜ. 2
4 Πολυμηχάνημα Α4 έγχρωμο ΤΕΜ. 1
5 Ζευγάρι Ηχεία Υπολογιστή ΤΕΜ. 1
6 Τηλεόραση 32’ ΤΕΜ 1
 

 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των υλικών φαίνονται παρακάτω:

 

 1. Διαδραστικός πίνακας >=71’

Αναλυτικότερα, το Διαδραστικό Σύστημα θα περιλαμβάνει:

ένα (1) Διαδραστικό Πίνακα.

ένα (1) Ψηφιακό Βιντεοπροβολέα.

μια (1) Βάση ψηφιακού βιντεοπροβολέα.

Υλικά  καλωδίωσης  και  ηλεκτρολογικά  υλικά,  που  θα  χρειαστούν  κατά  την  εγκατάσταση  του εξοπλισμού

Ο διαδραστικός πίνακας θα είναι σταθερός και πρέπει να καλύπτει επί ποινή απόρριψης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Προδιαγραφές.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Θα είναι εμπρόσθιας προβολής, με δυνατότητα ανάρτησης σε σταθερό σημείο του τοίχου. Θα έχει ονομαστική διαγώνιο ≥ 71’’.

Η ανάλυση της ενεργού περιοχής του θα είναι ≥ 3000 x 3000. Η λειτουργία του θα γίνεται με χρήση ενεργού γραφίδας ή με το δάκτυλο ή με οποιοδήποτε αντικείμενο και δεν θα επηρεάζεται από την άμεση πρόσπτωση ηλιακού φωτός ή λαμπτήρων φθορισμού.

Θα έχει ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική επιφάνεια, κατάλληλη για χρήση μαρκαδόρων λευκού πίνακα (dry-erase markers) και χρήση μαρκαδόρων πίνακα σημειώσεων (flip chart markers).

Ο καθαρισμός της θα γίνεται με στεγνό πανί ή νερό.

Η επικοινωνία του πίνακα με ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται μέσω γραφίδας με χρήση κατάλληλου πρωτοκόλλου (πχ Bluetooth) καθώς και μέσω θύρας USB.

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για τη διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του.

Θα έχει τάση λειτουργίας 220-240V/50Ηz. Μαζί με τον πίνακα θα παραδίδονται:

 • οι τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάστασή του (οδηγοί συσκευών κ.λπ.), σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. CD, DVD)
 • τα ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του, καθώς και τα αντίστοιχα του συνοδευτικού λογισμικού λειτουργίας του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD).

Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος και πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή, που θα καλύπτει την κατασκευή διαδραστικών συστημάτων.

Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών για το σύνολο του υλικού και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (DIGITAL VIDEOPROJECTOR ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) .

Θα έχει δυνατότητα ανάρτησης σε επιτοίχια ή βάση οροφής.

Η φωτεινότητά του θα είναι ≥ 2000 Lumens και ο λόγος αντίθεσής του ≥ 500:1.

Η πραγματική ανάλυση εικόνας του (native resolution) θα είναι ≥ 1024 x 768 True Color.

Θα έχει λόγο πλευρών εικόνας συμβατό με λόγο πλευρών διαδραστικού πίνακα (σε native resolution mode).

Θα υποστηρίζει τα πρότυπα PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM.

Θα διαθέτει ασύρματο τηλεχειριστήριο ελέγχου του βιντεοπροβολέα.

Η επικοινωνία του πίνακα με ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται μέσω εισόδου VGA (D15).

Θα έχει οικονομική λειτουργία (economy mode) για μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής της λάμπας.

Ο χρόνος ζωής της λυχνίας σε οικονομική λειτουργία θα είναι ≥ 4000 ώρες.

Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης της παραπάνω προδιαγραφής, η τελευταία θα καλύπεται με προσφορά πρόσθετης λυχνίας.

Θα έχει μηχανισμό προστασίας από κλοπή (security lock) και καλώδια για τη διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του.

Θα έχει τάση λειτουργίας 220-240V/50Ηz.

Μαζί με τον πίνακα θα παραδίδονται:

 • οι τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάστασή του (οδηγοί συσκευών κ.λπ.), σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. CD, DVD)
 • τα ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του, καθώς και τα αντίστοιχα του συνοδευτικού λογισμικού λειτουργίας του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD).
 • τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του βιντεοπροβολέα.

Θα έχει σήμανση CE που θα καλύπτει το σύνολο του προϊόντος και πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή, που θα καλύπτει την κατασκευή διαδραστικών συστημάτων.

Θα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών για το σύνολο του υλικού (εκτός της λυχνίας του) και λογισμικού του, που θα προσφέρεται από τον εισαγωγέα/προμηθευτή του.

Βάση Στήριξης Βιντεοπροβολέα.

Θα είναι κατάλληλη για ανάρτηση του προτεινόμενου βιντεοπροβολέα είτε από την οροφή είτε από τον τοίχο και θα αντέχει το βάρος του. Σε περίπτωση στήριξής από την οροφή θα παρέχεται η ρυθμιζόμενη απόστασή του από αυτήν για τοποθέτηση σε αίθουσες με διαφορετικό ύψος.

Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης και της περιστροφής του, για επίτευξη σωστής γωνίας προβολής στο διαδραστικό πίνακα.

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για εγκατάσταση βάσης στήριξης βιντεοπροβολέα.

Λογισμικό.

Το λογισμικό θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Δημιουργία νέας σελίδας, διαγραφή, μετακίνηση σελίδας, μετάβαση σε επόμενη/προηγούμενη/επιλεγμένη σελίδα
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας διπλού-κλικ, δεξιού-κλικ ποντικού
 • Δυνατότητα drag and drop, αντιγραφής–αποκοπής–επικόλλησης, περιστροφής, αλλαγής μεγέθους, διαγραφής, ομαδοποίησης αντικειμένων
 • Επιλογή χρώματος, πάχους, στυλ (συνεχόμενη, διακεκομμένη κ.λπ.) γραμμής, επιλογή είδους γραφίδας (μολύβι, πινέλο κ.λπ.), επιλογή μεγέθους «γόμας».
 • Συλλογή με γεωμετρικά σχήματα, επιλογή χρώματος, εφέ γεμίσματος σχήματος
 • Δημιουργία πίνακα κειμένου, υπέρθεση γραμμών, σχημάτων κ.λπ. σε τρίτες εφαρμογές (annotation)
 • Εικονικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη ελληνικών (ελληνικοί χαρακτήρες σε πλήκτρα όταν γίνεται πληκτρολόγηση ελληνικών χαρακτήρων), με διαμόρφωση κειμένου που εισάγεται από αυτό (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα, εφέ κ.λπ.)
 • Αποθήκευση περιεχομένου διαδραστικού πίνακα σε αρχείο εικόνας
 • Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία: Microsoft Office (.doc, .xls, .ppt), Εικόνας, Βίντεο – Μεγέθυνση/σμίκρυνση περιεχομένου διαδραστικού πίνακα (zoom in – zoom out)
 • Ελληνική διεπαφή χρήστη (ελληνικά μενού, μηνύματα, βοήθεια κ.λπ.)
 • Εγκατάσταση στα λειτουργικά συστήματα MS Windows 10 & Linux.
 • Αδεια χρήσης, που θα καλύπτει το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας εγκατάστασης και λειτουργίας του.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας (αποσφαλμάτωση, δωρεάν νέες εκδόσεις) για 3 έτη από την οριστική παραλαβή.

 

 

 1. 2. Φορητός Υπολογιστής
Προδιαγραφές Απαίτηση
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 36 μήνες

από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών

ΝΑΙ

 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο ΝΑΙ

 

Υποστηριζόμενη Τάση Λειτουργίας 230V
Επεξεργαστής Intel Core i3 ή Ryzen 3
Σετ εντολών επεξεργαστή: 64-bit ΝΑΙ
Μνήμη RAM >=4GB DDR3
Οθόνη 15.6″ 1920×1080
Δίσκος – Χωρητικότητα Δίσκου SSD, >=250GB
Κάρτα γραφικών >=1GB
Κάμερα Ενσωματωμένη
Ηχείο(α) Ενσωματωμένα
Συνδεσιμότητα Θύρα USB: τουλάχιστον 1 x USB-C (USB 3.1 Gen 2 Type-C),:

Ασύρματο δίκτυο: Wi-Fi 802.11ac, a/b/g/n, Bluetooth 4

Θύρες Ακουστικά, μικρόφωνο, Ενσύρματη Δικτύωση Gigabit LAN,
DVD-RW OXI
Κάρτα ήχου ΝΑΙ. Να παρέχονται οι ανάλογοι έξοδοι – είσοδοι (Speaker and Line out, Microphone and Line in).
Συσκευή εισόδου Πληκτρολόγιο, επιφάνεια αφής
Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 64bit
Γλώσσες Αγγλικά και Ελληνικά
Εγγύηση Ένα (1) έτος τουλάχιστον

 

 1. Συσκευή σταθερό τηλέφωνο.
Προδιαγραφές Απαίτηση
Φωτιζόμενη Οθόνη ΝΑΙ
Αναγνώριση Κλήσης ΝΑΙ
Αναμονή Κλήσης ΝΑΙ
Ελληνικό Μενού ΝΑΙ

 

 1. Πολυμηχάνημα Α4
Προδιαγραφές Απαίτηση
Να αναφερθεί μοντέλο και

εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

 

Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο ΝΑΙ
Τεχνολογία Laser Έγχρωμος
Λειτουργίες Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο
Ανάλυση εκτύπωσης >=600 x 600 DPI
Ταχύτητα Εκτύπωσης >=16ppm A4
Ταχύτητα Σάρωσης >=18ppm
Ανάλυση σάρωσης 2.200 DPI x 2.200 DPI
Σάρωση  – ADF (Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων) ΝΑΙ
Έγχρωμη οθόνη αφής ΝΑΙ
Χωρητικότητα βασικού δίσκου τουλάχιστον 200 φύλλα 80 gsm.
Θύρες/Συνδεσιμότητα Wi Fi + Ethernet + Direct USB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows
Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ
Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια ΝΑΙ
Εγγύηση Ένα (1) έτος

 

 1. Ηχεία υπολογιστή
Προδιαγραφές Απαίτηση
Βύσματα Mini Jack, USB Type-A Mini Jack, USB Type-A
Φωτισμός ΝΑΙ
Επικοινωνία Ενσύρματη
Έλεγχος έντασης Πάνω στο ηχείο
Σύστημα ήχου 2.0
Απόκριση συχνότητας 80 – 20000 Hz
Ισχύς εξόδου RMS 6W. >=6 W
Εγγύηση 1 χρόνος

 

 1. Οθόνη  32’’
Προδιαγραφές Απαίτηση
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ
Ενσωματωμένα ηχεία ΝΑΙ
Smart TV ΝΑΙ
Ψηφιακή Είσοδος VGA  και HDMI (με καλώδιο τύπου VGA και HDMI για τη σύνδεση με τον H/Y) ΝΑΙ
Σύνδεση Ethernet ΝΑΙ
Μέγεθος Οθόνης >=40 ίντσες
Ευκρίνεια 4Κ Ultra HD
Τεχνολογία LED ΝΑΙ
Aspect ratio 16:9 ΝΑΙ
Πλήθος HDMI >=2
Πλήθος USB >=2
Ασύρματες συνδέσεις Wi Fi, Screen mirroring
Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης ΝΑΙ
Εγγύηση Ένα (1) έτος τουλάχιστον

 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ., οικονομικού έτους 2021.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)