ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας συντήρησης Δομής ΚΔΑΠ Αστακού και Φυτειών
6 Σεπτεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας Υλικών φαρμακείου για τα ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ
6 Σεπτεμβρίου, 2020

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 2.9.2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 45

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας

παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ.

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια παιχνιδιών-αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
    Για ηλικίες 5-12 ετών  
1 Ρακέτες

Ρακέτες πινγκ πονγ σε ζευγάρι τύπου TECNO PRO

 2000-Player Set

 

1
2 Ρακέτες ·         Ρακέτες παιδικές για τέννις τύπου Wish 2600 25″

1
3 Ρακέτες

Ρακέτες Badmiton σε Τσάντα 20×65 εκ.

 

1
4 Μπαλάκια

Μπαλάκια τεννις Teloon Pro 3τμχ

1
5 Μπαλάκια

Μπαλάκια πινγκ πονγκ τύπου Sunflex Μπαλάκια προπόνησης 12τμχ

1
6 Φτερά

Φτερά badminton πλαστικά 3 τεμαχίων

1
7 Μπάλες

Μπάλες μπάσκετ τύπου 3-STRIPES MINI BASKETBALL

adidas

1
8 Μπάλες Μπάλες ΜΠΑΣΚΕΤ τύπου 3-STRIPES BASKETBALL adidAS 1
9 Μπάλες Μπάλες ποδοσφαίρου adidas τύπου UNIFORIA CLUB BALL 1
10 Μπάλες ·         Μπάλες βόλει τύπου

Amila VG5-102

 

1
11 Χρονόμετρο ·         Ψηφιακό χρονόμετρο τύπου amila

·

1
12 Βατήρες Βατήρες εκκίνησης στίβου για παιδιά 1
13 Πήχεις κώνου Πήχεις κώνου 160 cm 1
14 Σχοινάκια Σχοινάκια για παιδιά 1
15 Στεφάνια Στεφάνια χουλα χουπ για παιδιά 1
16 Σκάλα εμποδίων

STEP HURDLE LADDER-10 RUNGS (ΣΚΑΛΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ) LIGASPORT

 

1
17 Τέρματα

Τέρματα ποδοσφαίρου μεταλλικά με δίχτυ 180*91*120 cm

1
18 Μπασκέτες

Μπασκέτες pilsan επαγγελματικές 280 εκ.

1
19 Παιχνίδι κρίκων

Παιχνίδι κρίκων 5 θέσεων με τους κρίκους

1
20 Σκυτάλη

Σκυτάλη αλουμίνιο Φ3,8×29,5cm

1
21 Καλάθι μεταφοράς μπαλών

Μεταλλικό καλάθι μεταφοράς μπαλών για εσωτερική ή εξωτερική χρήση Φ22,5*1,5 mm με ηλεκτροστατική βάση, μετακινούμενο

1
22 Τραμπολίνο

Τραμπολίνο buda 183 cm με δίχτυ , διασπώμενο και βάρος χρήστη έως 80 kg

1
23 Φουσκωτήρες-τρόμπες

Φουσκωτήρες-τρόμπες χειρός για μπάλες

1

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)