ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών φαρμακείου για τα 3 ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για «Καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»
29 Φεβρουαρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Απολύμανση ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»
4 Μαρτίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός,28/2/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 12
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών φαρμακείου για τα 3 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειµένου να προβεί στην προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα 3 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη των 350,00 ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 6681.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
4. Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για την προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα 3 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα 3 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ όπως αυτό περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 500ml ΤΕΜΑΧΙΑ 7
2 ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΑΚΕΤΑ 7
3 BETADINE 240 ml ΤΕΜΑΧΙΑ 2
4 ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
5 FENISTIL GEL ΤΕΜΑΧΙΑ 2
6 ΑΜΜΩΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
7 ΟΞΥΖΕΝΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
8 DEPON SIROP ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 4
9 DEPON TABL ΤΕΜΑΧΙΑ 2
10 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
11 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ S ΠΑΚΕΤΟ 1
12 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Μ ΠΑΚΕΤΑ 5
13 ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95% ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 5
14 PULVO 47 ΤΕΜΑΧΙΟ 1
15 DETHOL ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 (3)
16 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ LOTION ΤΕΜΑΧΙΑ 7
17 ΨΥΚΤΙΚΟ SPRAY ΤΕΜΑΧΙΟ 1

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020 κατόπιν εγκρίσεως αυτού.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
• Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
• Επιτρέπω την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων
• Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)