ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας για τα 3 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»
1 Σεπτεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής υλης και βιβλίων για τα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ
6 Σεπτεμβρίου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 2.9.2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 37

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας για τα 3 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια υλικών καθαριότητας για τα 3 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια υλικών καθαριότητας για τα 3 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια υλικών καθαριότητας για τα 3 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ

A/A Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
1 Χλωρίνη Παχύρευστη 2 Λίτρων klinex τμχ 1
2 Κρεμοσάπουνο Υγρό detol 250 ml τμχ 1
3 Σακούλες Απορριμμάτων Γραφείου  45 X 56 τμχ 1
4 Σακούλες Απορριμμάτων  xl sanitas που δένουν τμχ 1
5 Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων μπλε klinex τμχ 1
6 Dettol για σφουγγάρισμα 1000 ml λεμόνι και πράσινο μήλο τμχ 1
7 SWAZ 1000 ml τμχ 1
8 Αρωματικά spray χώρου  400 ml χειρός τμχ 1
9 Υγρά μαντηλάκια dettol αντιβακτηριδιακά για τα χέρια 40 τμχ τμχ 1
10 Γάντια νιτριλίου large 100 τμχ κουτιά 1
11 Εμφιαλωμένο νερό μπουκαλάκια ζαγόρι 24αδες 1
12 Χαρτί κουζίνας ενός κιλού Τμχ. 1
13 Ποτήρια μεγάλα με καπάκι με τρύπα τμχ 1
14 Detol κατά των ιών σε σπρει τμχ 1
15 Λάστιχο εξωτερικοού χώρου μέτρο 1

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.        AZAX ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
2.        DETTOL ALL IN ONE ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 1
3.        DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
4.        DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
5.        DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6.        ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
7.        ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
8.        ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 100 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 1
9.        ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
10.    ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 1
11.    ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΦΥΤΕΙΩΝ

A/A Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
1 Πλαστικό χρώμα λευκό για βάψιμο κιλό 1

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)