ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας για τη δημιουργία ΚΔΑΠ»

Λήξη έτους 2019-2020 για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
1 Αυγούστου, 2020
Tα οριστικά αποτελέσματα δικαιούχων voucher για εγγραφή στα ΚΔΑΠ έτους 2020-2021
22 Αυγούστου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 06/08/2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 35

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com               

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας για τη δημιουργία ΚΔΑΠ»

 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία «Εργασίες επισκευής Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας για τη δημιουργία ΚΔΑΠ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τα άρθρα 118, 218, 219 και 220 του Ν. 4412/2016
 4. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 5. Την Παρ. 2Β του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011
 6. Το Άρθρο 38 του Ν. 4412/2016
 7. Την Παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
 8. Το Άρθρο 54 του Ν. 4412/2016
 9. Την Παρ. 9 άρθρο 209 του Ν. 3463/2006
 10. Το Παρ. 31 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
 11. Την Παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
 12. Την αντίστοιχη πίστωση συνολικού ποσού 18.000,00 ευρώ με ΦΠΑ που διατίθεται στους Κ.Α. 6262.01 και 7311.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την υπηρεσία «Εργασίες επισκευής Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας για τη δημιουργία ΚΔΑΠ»

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την υπηρεσία «Εργασίες επισκευής Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας για τη δημιουργία ΚΔΑΠ»  όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως:

Οι πιο κάτω εργασίες αφορούν το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας και συγκεκριμένα σε εργασίες επισκευής του, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία νέου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄1397/22-10-2001, εντός αιθουσών του ισογείου του.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με σκοπό τη συμμόρφωση στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του σχολείου. Αντίθετα, αναβαθμίζεται η κτιριακή εγκατάσταση και ενισχύεται η λειτουργικότητά της. Ήτοι:

 • Θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες ασφαλείας (lamineted) στα ανοίγματα των αιθουσών, όπου θα λειτουργούν τα ΚΔΑΠ, όπως και νέοι νιπτήρες στη μία από αυτές (αίθουσα κατασκευών)
 • Θα τοποθετηθούν νέες ενισχυμένες και μονωμένες θύρες στις αίθουσες, καθώς οι υπάρχουσες είναι ακατάλληλες (μεταλλικές με μονή λαμαρίνα)
 • Οι χώροι υγιεινής θα διαμορφωθούν κατάλληλα με τοποθέτηση νέων λεκανών δυτικού τύπου σε αντικατάσταση των παλαιών ασιατικού τύπου και των θυρών τους, καθώς στις υπάρχουσες παρατηρείται μεγάλη φθορά
 • Θα αντικατασταθούν ακατάλληλα στοιχεία ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με νέα (ρευματοδότες, διακόπτες, φωτιστικά)
 • Θα δημιουργηθεί αποθηκευτικός χώρος.
 • Θα γίνει χρωματισμός των εσωτερικών χώρων, όπως επίσης χρωματισμός των ανοιγμάτων.
 • Τέλος, θα γίνουν εργασίες απόφραξης και επισκευών του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ύδρευσης, καθώς παρατηρούνται φθορές και βλάβες.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 1. Αποξήλωση ειδών υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές.

Θα αποξηλωθούν οι υπάρχουσες τουαλέτες ασιατικού τύπου, με σκοπό να αντικατασταθούν από νέες ευρωπαϊκού τύπου, καθώς και δύο νιπτήρες, ένας από το χώρο υγιεινής των αγοριών και ένας από το χώρο υγιεινής των κοριτσιών. Η εργασία θα γίνει με προσοχή για να μην σπάσουν πλακίδια εκεί που είναι δυνατόν, ενώ αυτά που θα σπάσουν θα αντικατασταθούν. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των αποξηλωμένων υλικών σε αδειοδοτημένους από τις αρχές για το σκοπό αυτό χώρους απόρριψης.

 1. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων

Θα αποξηλωθούν δύο απλές μεταλλικές θύρες, με μονή λαμαρίνα, από τις αίθουσες και πέντε ξύλινες θύρες από τους χώρους υγιεινής, καθώς και οι δύο πόρτες αλουμινίου στις εισόδους τους. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των αποξηλωμένων υλικών σε αδειοδοτημένους από τις αρχές για το σκοπό αυτό χώρους απόρριψης.

 1. Αποξήλωση υαλοπίνακα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές

Θα γίνει αποξήλωση των υπαρχόντων απλών υαλοπινάκων από τα μεταλλικά παράθυρα και φεγγίτες με σκοπό την αντικατάστασή τους με νέα. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των αποξηλωμένων υλικών σε αδειοδοτημένους από τις αρχές για το σκοπό αυτό χώρους απόρριψης.

 1. Αποξήλωση υφιστάμενου ερμαρίου με νεροχύτη μετά προσοχής

Θα αποξηλωθεί ένα ερμάριο με ένθετο ανοξείδωτο νεροχύτη, με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν (ερμάριο, νεροχύτης, σιφώνια, σωλήνες, βρύση κλπ), με προσοχή ώστε να μπορεί να επανατοποθετηθεί. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σημείο αποθήκευσης που θα υποδείξει η υπηρεσία.

 1. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

Θα τοποθετηθούν 4 ξύλινες πρεσσαριστές θύρες, με δρομική κάσσα πλάτους έως 13cm, μία στην αποθήκη που θα κατασκευαστεί και 3 στους χώρους υγιεινής των παιδιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των θυρών, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την τοποθέτησή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

 1. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο

Θα αντικατασταθούν οι εξωτερικές θύρες των αιθουσών και των χώρων υγιεινής και θα τοποθετηθούν θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες. Η εργασία περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά.

 1. Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6mm (3mm+ μεμβράνη+ 3mm)

Στα ανοίγματα των δύο αιθουσών του ισογείου, θα τοποθετηθούν νέοι υαλοπίνακες ασφαλείας (laminated) πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα συνολικού πάχους 6mm (3mm+ μεμβράνη+ 3mm). Περιλαμβάνεται η προμήθεια των θυρών, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την τοποθέτησή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

 1. Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία τύπου Σουηδίας

Τοποθετούνται δύο ξύλινα ευθύγραμμα κιγκλιδώματα, από σουηδική ξυλεία, στις δύο υπάρχουσες μικρές σκάλες που οδηγούν στη σκηνή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, συνολικού μήκους 1,70μ. Περιλαμβάνεται η προμήθεια κιγκλιδωμάτων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την τοποθέτησή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

 1. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Θα γίνει προμήθεια πάγκου για την τοποθέτηση σε ερμάριο νιπτήρα στην αίθουσα κατασκευών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του πάγκου, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την τοποθέτησή του, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

 1. Ερμάρια νιπτήρα επί δαπέδου μη τυποποιημένα

Θα γίνει προμήθεια δύο ερμαρίων νιπτήρα και τοποθέτησή του στις αίθουσες. Το ένα ερμάριο με βάθος κατάλληλο για την τοποθέτηση δύο νέων νιπτήρων περίπου 40x50cm, πλάτος 1,20μ. και ύψος κατάλληλο για χρήση του νιπτήρα από παιδιά (τελικό ύψος νιπτήρα 60εκ.). Το δεύτερο ερμάριο με πλάτος περίπου 0,60μ. για την τοποθέτηση σε έναν υπάρχοντα νιπτήρα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των ερμαρίων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την τοποθέτησή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

 1. Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης

Θα γίνει προμήθεια δύο νιπτήρων διαστάσεων περίπου 40×50εκ., οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε ερμάριο με πάγκο, με τελικό ύψος νιπτήρα 60εκ. περίπου, εντός της αίθουσας κατασκευών του ΚΔΑΠ. Κάθε νιπτήρας θα είναι πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των νιπτήρων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την εγκατάστασή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης.

 1. Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης, σε κτιστό πάγκο

Θα γίνει προμήθεια δύο νιπτήρων διαστάσεων περίπου 40×50εκ., οι οποίοι θα τοποθετηθούν, σε αντικατάσταση των αποξηλωμένων, σε κτιστό πάγκο επενδυμένο με πλακίδια, με τελικό ύψος νιπτήρα 60εκ. περίπου, ένας στο χώρο υγιεινής των αγοριών κι ένας στο χώρο υγιεινής των κοριτσιών. Κάθε νιπτήρας θα είναι πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των νιπτήρων, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά για την εγκατάστασή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης και η κατασκευή του πάγκου.

 1. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) τεμαχίων.

 1. Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, χαμηλής πίεσης, ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πίεσης, επιδαπέδια, λευκή, με πλαστικό κάλυμμα, πλήρης, δηλαδή λεκάνη, δοχείο πλύσης και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και συγκόλλησης στομίων. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα (σωλήνες κλπ) για την εγκατάστασή τους, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης τριών τεμαχίων

 1. Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm, ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, χαμηλής πίεσης, επιδαπέδια, λευκή, με πλαστικό κάλυμμα, πλήρης, δηλαδή λεκάνη, δοχείο πλύσης και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και συγκόλλησης στομίων. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα (σωλήνες κλπ) για την εγκατάστασή της, καθώς και η εργασία της τοποθέτησης ενός τεμαχίου.

 1. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30×30 cm.

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, για την αποκατάσταση των δαπέδων των χώρων υγιεινής, μετά την αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής για την τοποθέτηση νέων. Η εργασία περιγράφεται ως εξής:

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας έγχρωμα, αντοχής σε απότριψη “GROUP 4”, διαστάσεων 30×30 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15×15 cm, κολλητά

Θα γίνει προμήθεια πλακιδίων, για την επένδυση του τοίχου στη θέση που θα τοποθετηθούν οι νιπτήρες, εντός της αίθουσας κατασκευών. Η εργασία περιγράφεται ως εξής:

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20×20 cm

Θα γίνει προμήθεια πλακιδίων, για την επένδυση του πάγκου στήριξης των νιπτήρων που θα τοποθετηθούν στους χώρους υγιεινής και την αντικατάσταση φθαρμένων τεμαχίων. Η εργασία περιγράφεται ως εξής:

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη “GROUP 1”, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 1. Απόφραξη φρεατίων αποχέτευσης και επισκευές αποχετευτικού δικτύου και ύδρευσης

Θα γίνουν εργασίες απόφραξης, αντικατάστασης φθαρμένων σωληνώσεων και επισκευών του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ύδρευσης, καθώς παρατηρούνται φθορές και βλάβες. Οι εργασίες περιλαμβάνουν και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ή συμπληρωματικών υλικών και μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάστασή τους.

 1. Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός, τάσεως 250V

Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση τεσσάρων διακοπτών, χωνευτών με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α απλοί μονοπολικοί, τάσεως 250V. Περιλαμβάνεται η εργασία της τοποθέτησης σε κατάλληλο ύψος για ασφαλή χρήση, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά.

 1. Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α , με το κυτίο

Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση έξι ρευματοδοτών χωνευτών SCHUKO εντάσεως 16Α , με το κυτίο τους. Περιλαμβάνεται η εργασία της τοποθέτησης σε κατάλληλο ύψος για ασφαλή χρήση, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά.

 1. Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό με λαμπτήρα

Θα γίνει προμήθεια και αντικατάσταση δύο φωτιστικών σωμάτων πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44, στεγανό με λαμπτήρες, στην είσοδο των χώρων υγιεινής. Περιλαμβάνεται η εργασία της τοποθέτησης σε κατάλληλο ύψος για ασφαλή χρήση, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά.

 1. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Προμήθεια υλικών και κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος από γυψοσανίδα με ένα άνοιγμα θύρας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. Πρόκειται για την κατασκευή διαχωριστικού τοίχου για τη δημιουργία χώρου αποθήκης.

 1. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση 20,77τ.μ. γυψοσανίδων κοινών, επίπεδων, πάχους 12,5 mm, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί μεταλλικού σκελετού, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Πρόκειται για την κατασκευή διαχωριστικού τοίχου για τη δημιουργία χώρου αποθήκης.

 1. Θερμο- ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50mm, πυκνότητας 80kgr

Θα γίνει προμήθεια 10,39τ.μ. πλακών ορυκτοβάμβακα των 50mm, πυκνότητας 80kgr για τη θερμο-ηχομόνωση του διαχωριστικού τοίχου για τη δημιουργία χώρου αποθήκης. Περιλαμβάνεται η εργασία της τοποθέτησης με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά.

 1. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Θα γίνει χρωματισμός του διαχωριστικού τοίχου για τη δημιουργία χώρου αποθήκης, με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού και σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των χρωμάτων, η προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

 1. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού

Θα γίνουν χρωματισμοί στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου: Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).  Περιλαμβάνεται η προμήθεια των χρωμάτων και η εργασία.

 1. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Θα γίνει ελαιοχρωματισμός των υπαρχόντων σιδηρών παραθύρων και φεγγιτών στους χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ:

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών.

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. Η εργασία αφορά στα υπάρχοντα σιδηρά κουφώματα για τη συντήρησή τους.

 1. Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC

Χρωματισμοί των υπαρχόντων θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ³ 80 οC.

Θα γίνει απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με βάση την παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Τα χρώματα  θα επιλεγούν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των εργασιών επισκευής ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (14.268,90€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (17.693,44€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.

Ακολουθεί αναλυτικός ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ προϋπολογισμός των εργασιών με βάση τις τιμές των Περιγραφικών Τιμολογίων του Δημοσίου, όπου αναφέρονται οι ποσότητες και οι επιμέρους τιμές των υλικών και εργασιών.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ

 

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

ΑΑ Είδος εργασιών Μον.Mετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ) Μερική  Δαπάνη Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ) Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1 Αποξήλωση ειδών υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές τμχ 6,00 10,00 € 60,00 €
2 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων m2 15,26 16,80 € 256,37 €
3 Αποξήλωση υαλοπίνακα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές m2 30,32 5,60 € 169,79 €
4 Αποξήλωση υφιστάμενου ερμαρίου με νεροχύτη μετά προσοχής m2 0,90 45,00 € 40,50 €
Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 526,66 € 526,66 €
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm m2 5,78 118,00 € 682,04 €
2 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία τύπου Σουηδίας m 1,70 45,00 € 76,50 €
3 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL m2 0,75 28,00 € 21,00 €
4 Ερμάρια νιπτήρα επί δαπέδου μη τυποποιημένα m2 1,25 225,00 € 281,25 €
5 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. m2 8,86 175,00 € 1.555,00 €
Σύνολο 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 2.611,29 2.611,29
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30×30 cm. m2 1,50 33,50 € 50,25 €
2 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15×15 cm, κολλητά m2 1,20 31,00 € 37,20 €
3 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20×20 cm m2 3,60 33,50 € 120,60 €
Σύνολο 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 208,05 € 208,05 €
4. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
1 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) m2 30,35 39,00 € 1.183,65 €
Σύνολο 4. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1.183,65 € 1.183,65 €
5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος kg 29,05 2,80 € 81,34 €
2 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού m2 421,08 13,50 € 5.684,58 €
3 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου m2 42,56 6,70 € 285,15 €
4 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC m2 10,00 7,80 € 78,00 €
5 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Mε σπατουλαρισμα της γυψοσανίδας m2 20,77 12,40 € 257,55 €
6 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm m2 20,77 13,00 € 270,01 €
7 Θερμο- ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50mm, πυκνότητας 80kgr m2 10,39 14,00 € 145,46 €
Σύνολο 5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 6.802,09 € 6.802,09 €
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    
6.ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2ins ΤΕΜ 4,00 72,00 € 288,00 €
2 Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου ΤΕΜ 3,00 180,00 € 540,00 €
3 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης ΤΕΜ 2,00 161,36 € 322,72 €
4 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης, με κτιστό πάγκο ΤΕΜ 2,00 220,00 € 440,00 €
5 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35cm ΤΕΜ 1,00 200,00 € 200,00 €
6 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός, τάσεως 250V TEM 4,00 9,60 € 38,40 €
7 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α , με το κυτίο TEM 6,00 12,24 € 73,44 €
8 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό με λαμπτήρα TEM 2,00 37,30 € 74,60 €
9 Απόφραξη φρεατίων αποχέτευσης και επισκευές αποχετευτικού δικτύου και ύδρευσης ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00 960,00 € 960,00 €
  Σύνολο 6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.937,16 € 2.937,16 €
  Άθροισμα 14.268,90 €
  ΦΠΑ 24,00 % 3.424,54 €
Γενικό Σύνολο 17.693,44 €

 

 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο εν λόγω κτίριο και η παραλαβή από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής καθώς και από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

 

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 1. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επωνυμία ………………………………………………………………………….

Έδρα ………………………………………………………………………………….

Οδός ……………………………………………………………. Αριθμός ……

Τηλέφωνο ………………………………………………………………………….

Fax ……………………………e-mail ……………………………………………..

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ν.Π.Ι.Δ.  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ»

 

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

ΑΑ Είδος εργασιών Μον.Mετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ) Μερική  Δαπάνη Χωρίς ΦΠΑ (Ευρώ) Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1 Αποξήλωση ειδών υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές τμχ 6,00
2 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων m2 15,26
3 Αποξήλωση υαλοπίνακα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές m2 30,32
4 Αποξήλωση υφιστάμενου ερμαρίου με νεροχύτη μετά προσοχής m2 0,90
Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm m2 5,78
2 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία τύπου Σουηδίας m 1,70
3 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL m2 0,75
4 Ερμάρια νιπτήρα επί δαπέδου μη τυποποιημένα m2 1,25
5 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. m2 8,86
Σύνολο 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30×30 cm. m2 1,50
2 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15×15 cm, κολλητά m2 1,20
3 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20×20 cm m2 3,60
Σύνολο 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
4. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
1 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) m2 30,35
Σύνολο 4. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος kg 29,05
2 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού m2 421,08
3 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου m2 42,56
4 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC m2 10,00
5 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Mε σπατουλαρισμα της γυψοσανίδας m2 20,77
6 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm m2 20,77
7 Θερμο- ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50mm, πυκνότητας 80kgr m2 10,39
Σύνολο 5. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
6.ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2ins ΤΕΜ 4,00
2 Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου ΤΕΜ 3,00
3 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης ΤΕΜ 2,00
4 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40Χ50 cm πλήρης, σε κτιστό πάγκο ΤΕΜ 2,00
5 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35cm ΤΕΜ 1,00
6 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός, τάσεως 250V TEM 4,00
7 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α , με το κυτίο TEM 6,00
8 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό με λαμπτήρα TEM 2,00
9 Απόφραξη φρεατίων αποχέτευσης και επισκευές αποχετευτικού δικτύου και ύδρευσης ΑΠΟΚΟΠΗ 1,00
  Σύνολο 6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Άθροισμα
  ΦΠΑ
Γενικό Σύνολο

 

Ημερομηνία …………………………

Ο Προσφέρων

 

(Σφραγίδα -Υπογραφή)