ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Για την λειτουργία των ΚΔΑΠ Δήμου Ξηρομέρου, Αστακού-Κανδήλας-Φυτειών για το έτος 2020-2021)
31 Αυγούστου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών καθαριότητας για τα 3 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ
6 Σεπτεμβρίου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                  Αστακός, 31/08/2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 36

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com               

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην υπηρεσία «Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 4. Την αντίστοιχη πίστωση συνολικού ποσού 4.468,55 ευρώ με ΦΠΑ που διατίθεται στον Κ.Α. 6262.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την υπηρεσία Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την υπηρεσία Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως:

Οι πιο κάτω εργασίες αφορούν το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας και συγκεκριμένα εργασίες πυρασφάλειας για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας που είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία νέου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄1397/22-10-2001, εντός αιθουσών του ισογείου του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Προκειμένου να τοποθετηθούν τα μέσα πυροπροστασίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες στο κτίριο των ΚΔΑΠ:

 1. Καθαίρεση και ανακατασκευή κατασκευών άοπλου σκυροδέματος και επιχρισμάτων.
 2. Διάνοιξη οπών σε οπτοπλινθοδομές με ή χωρίς επιχρίσματα.
 3. Τοποθέτηση καναλιών για εγκατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδίων.

 

Τα προμηθευόμενα υλικά θα ακολουθούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 

 1. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα

Είναι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Ρα 6 kg η οποίοι θα τοποθετηθούν στις θέσεις που υποδεικνύονται από την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι φορητοί πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 37: «Φορητοί πυροσβεστήρες Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει.

 1. Φωτιστικά σώματα ασφαλείας LED 16W

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED16 W με βάση πλαστική και κάλυμμα διαφανές με λυχνία LED16 wσυσσωρευτή νικελίου καδμίου αυτόματη διάταξη φόρτισης του συσσωρευτή συνεχούς λειτουργίας και διάρκεια λειτουργίας του σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος 120 λεπτά. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, ή για τοποθέτηση κρεμαστό από ψευδοροφή για ένδειξη σημείου διαφυγής. Θα συνοδεύεται από αυτόνομο σήμα κατεύθυνσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (Έξοδος ή όδευση), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και σήματος, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Το φωτιστικό θα διαθέτει πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την πλήρη εναρμόνισή του με τα ισχύοντα πρότυπα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 1. Πίνακας πυρασφάλειας 4 ζωνών

Πίνακας πυρανίχνευσης 4  ζωνών. Τοποθετείται στη θέση που φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 220 – 240 VAC / 50-60 Hz 60VA
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 μπαταριες12V/2,6Ah μολύβδου (Pb)
ΚΥΚΛΩΜΑ ΦOΡΤΙΣΗΣ σταθ.τροφοδοτικό 27,60V/ 4OO mA
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 72 ώρες
ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΩΝΩΝ 4 ζώνες πλήρως ελεγχόμενες για βραχυκύκλωμα και κομμένη γραμμή
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 κυκλώματα 24V ελεγχόμενα για βραχυκύκλωμα και ανοιχτή γραμμή
ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΔΟΙ 1 μεταγωγική επαφή ΑLARM RELAY, 1 μεταγωγική επαφή FAULT RELAY
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 μέχρι 50oC και 95% σχετική υγρασία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 54-2, EN 54-4
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABS-  Polycarbonate
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΒΑΡΟΣ 325 x 240 x 85 mm / 3,065 Kgr
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ IP 30

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aνιχνευτές φωτοηλεκτρονικοί καπνού

Τοποθετούνται στην οροφή του κάθε χώρου και σε θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο έτσι ώστε να καλύπτουν λιγότερα από 50 m2 , με απόσταση μεταξύ τους μικρότερη από 12.5 m και απόσταση από το τοίχο λιγότερη από 3.5 m .

Οι ανιχνευτές συνδέονται παράλληλα σε ζώνες πυρανιχνεύσεως και ανά οριζόντια τμήματα του κτιρίου για τον εντοπισμό από τον πίνακα ελέγχου του τμήματος που κινδυνεύει. Η διακοπή ρεύματος, της ηλεκτρικής συνέχειας ή το βραχυκύκλωμα μιας ζώνης και η αφαίρεση του ανιχνευτή από τη βάση του προκαλούν σήμα βλάβης της σχετικής ζώνης στον πίνακα ελέγχου.

Ο τελευταίος ανιχνευτής κάθε ζώνης φέρει το τελικό στοιχείο ζώνης που επιτρέπει τη ροή του ρεύματος ηρεμίας για την επίβλεψη του κυκλώματος από τον κεντρικό πίνακα πυρανιχνεύσεως . Η μεγίστη ωμική αντίσταση κάθε ζώνης είναι 250 ΩΜ και η τάση είναι 24V DC και το ρεύμα ηρεμίας είναι 50-100μΑ, το ρεύμα συναγερμού 20-30mA.

Τα καλώδια που ανήκουν στο σύστημα πυρανιχνεύσεως δεν πρέπει να οδηγούνται παράλληλα με τα καλώδια τάσεως άνω των 220V για την αποφυγή επαγωγικών ρευμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν λανθασμένους συναγερμούς.

Ενεργοποιείται όταν το ποσοστό σκίασης που προκαλείται από τον καπνό ξεπεράσει το 3% ανά μέτρο στην περίπτωση φωτοηλεκτρονικών ανιχνευτών καπνού ή όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει με ρυθμό 5οC/min στην περίπτωση θερμοδιαφορικών ανιχνευτών. Αποτελείται από τη βάση και τον κυρίως ανιχνευτή, επιτρέποντας έτσι την εύκολη τοποθέτησή του. Διαθέτει ενδεικτικό led που μετά την ενεργοποίηση παραμένει αναμμένο.

 1. Κομβίο συναγερμού

Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνητων συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54−11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54−23: «Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν.

Κοντά στις εξόδους και κατά μήκος των οδών διαφυγής, και σε τέτοιο σημείο ώστε να μην απέχει περισσότερο από 50 m από οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου, προβλέπεται η τοποθέτηση κουμπιών συναγερμού πυρκαγιάς με προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα – μπουτόν το οποίο ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης χειροκίνητα. Τα κουμπιά συνδέονται σε ζώνες αναγγελίας πυρκαγιάς και κάθετη κυρίως διάταξη ώστε ο εντοπισμός από τον πίνακα να αφορά κάθετα τμήματα του κτιρίου και ο διαχωρισμός τους να γίνεται βάσει των υπαρχόντων κλιμακοστασίων. Η σύνδεση των κουμπιών σε ζώνες γίνεται όπως και των ανιχνευτών πυρκαγιάς. Τα κουμπιά πρέπει να τοποθετηθούν σε ορατά σημεία σε ύψος 1.5 μέτρα από το έδαφος και σε απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες φωτισμού, κουμπιών ανελκυστήρων ή άλλων ηλεκτρικών διατάξεων.

Η λειτουργία του είναι πολύ απλή. Αρκεί να πιεστεί το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα και το μπουτόν ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης. Στην περίπτωση αυτή το προστατευτικό κάλυμμα δεν σπάει, αλλά μπορεί να επαναφερθεί  στην αρχική του θέση με το πλαστικό κλειδί. Έτσι μπορεί  να γίνει δοκιμή του μπουτόν για τη σωστή λειτουργία του χωρίς να καταστρέφεται το τζάμι του σε κάθε έλεγχο και συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης

 1. Πυροσβεστικό ερμάριο

Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο) να πληροί τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α) Είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση.

β) Διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15 Φ19 mm (χιλιοστά), με ακροφύσιο μήκους 20 μέτρων.

γ) Τοποθετείται σε ύψος 1,00 1,50 μέτρα από το δάπεδο.

 1. Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 kg

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως υπό πίεση οροφής 12 Kg χαλύβδινος, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, για αποθήκευση υπό πίεση χημική κόνη ειδική για την αυτόματη κατάσβεση πυρκαϊάς. Το δοχείο θα έχει ειδικό μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και θα είναι της εγκρίσεως της πυροσβεστικής, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη στιβαρά στην οροφή ώστε να μην κινείται όταν εκτοξεύεται η ξ.κ., με όλα τα βοηθητικά υλικά και την εργασία.

Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β’ 1218). Πρέπει να διαθέτουν κατασβεστική ικανότητα αντίστοιχη της ονομαστικής γόμωσής τους. Επιπλέον οι απαιτήσεις των πυροσβεστήρων οροφής ξηρής σκόνης να ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου4 του ΕΛΟΤ ΤΠ 150104050701:2009: «Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως». Λόγω μη σύνταξης σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, είναι αποδεκτές και αυτοδιεγειρόμενες ειδικές συσκευές, που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

 1. Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου στεγανή

Θα χρησιµοποιείται για την ηχητική και οπτική ένδειξη του σήµατος συναγερµού. Αποτελείται από το µεγάφωνο µε όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά στοιχεία παραγωγής της κατάλληλης ηχητικής συχνότητας και το ενσωµατωµένο στο µέσον της, φλας. Η συσκευή είναι σχεδιασµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ54 Part 3 και είναι πλήρως εξελιγµένης συµβατικής µορφής. Θα πρέπει να είναι στεγανού τύπου IP65.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με βάση την παρούσα Περιγραφή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου των εργασιών επισκευής ανέρχεται στο ποσό των (4.468,55 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί έως και 31/12/2020.

 

Ακολουθεί αναλυτικός ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ προϋπολογισμός των εργασιών όπου αναφέρονται οι ποσότητες και οι επιμέρους τιμές των υλικών και εργασιών.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A Είδος Εργασιών Κωδικός
Άρθρου
Κωδικός
Αναθεώρησης
Α.Τ. Μον.
Mετρ.
Ποσότητα Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη
Ολική
Δαπάνη
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρa, φορητός γομώσεως 6 kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 ΗΛΜ 19 1 ΤΕΜ 3,00 37,79 113,37  
2 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED 16W και αυτόνομο σήμα ασφαλείας ΑΤΗΕ Ν\8989.2   2 ΤΕΜ 6,00 34,27 205,62  
3 Καλώδιο τύπου NYΜ ορατό ή εντοιχισμένο διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2 ΑΤΗΕ 8766.2.1 ΗΛΜ 46 3 m 160,00 4,30 688,00  
4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm. ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 ΥΔΡ 6621.1 4 m 40,00 4,00 160,00  
5 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΝΑΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 5 m3 2,50 20,60 51,50  
6 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 6 m3 2,00 77,00 154,00  
7 Πίνακας πυρασφαλείας 4 ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης ΗΛΜ Ν\9531.1   7 ΤΕΜ 1,00 247,42 247,42  
8 Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικού τύπου ΗΛΜ Ν\9291.07.2   8 ΤΕΜ 10,00 72,26 722,60  
9 Κομβίο συναγερμού ΗΛΜ Ν\9291.22.2   9 ΤΕΜ 3,00 24,01 72,03  
10 Πυροσβεστικό ερμάριο ΗΛΜ Ν\8141.1   10 ΤΕΜ 3,00 50,73 152,19  
11 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 ΝΑΟΙΚ 22.30.03 ΟΙΚ 2261Γ 11 ΤΕΜ 6,00 11,20 67,20  
12 Κανάλι πλαστικό ηλεκτρολογικό διανομής μικρού πάχους διαστάσεων 25x25mm ΑΤΗΕ Ν\8744.03.1.3 ΗΛΜ 42 12 m 160,00 4,74 758,40  
13 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 kg

 

HΛM K\19.2.2 ΗΛΜ 19 13 ΤΕΜ 1,00

 

61,34

 

61,34

 

 
14 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου στεγανή

 

ΝΑΗΛΜ 65.80.20ΣΧ ΗΛΜ 61 14 ΤΕΜ 1,00

 

150,00

 

150,00

 

 
  Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.603,67 3.603,67
Άθροισμα   3.603,67
ΦΠΑ 24,00% 864,88

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.468,55
 
                
     
 
     

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η εργασία και προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο εν λόγω κτίριο και η παραλαβή από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής καθώς και από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

 

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Προς  «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΝΠΙΔ»

Προσφορά του ………………………. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα)

Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για

«Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»

 

Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»

 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ή

Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση για ποια ή ποιες ομάδες ειδών υποβάλλουν προσφορά.

Στ. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων

Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.

 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επί ποινή απαραδέκτου, η οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ειδών.

 

Η τιμή προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τόσο την ενδεικτική τιμή μονάδος ανά είδος, όσο και του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΔΑΠ  ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επωνυμία ………………………………………………………………………….

Έδρα ………………………………………………………………………………….

Οδός ……………………………………………………………. Αριθμός ……

Τηλέφωνο ………………………………………………………………………….

Fax ……………………………e-mail ……………………………………………..

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ν.Π.Ι.Δ.  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ»

 

     
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A Είδος Εργασιών Κωδικός
Άρθρου
Κωδικός
Αναθεώρησης
Α.Τ. Μον.
Mετρ.
Ποσότητα Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη
Ολική
Δαπάνη
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
  1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρa, φορητός γομώσεως 6 kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 ΗΛΜ 19 1 ΤΕΜ 3,00 37,79 113,37  
2 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED 16W και αυτόνομο σήμα ασφαλείας ΑΤΗΕ Ν\8989.2   2 ΤΕΜ 6,00 34,27 205,62  
3 Καλώδιο τύπου NYΜ ορατό ή εντοιχισμένο διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2 ΑΤΗΕ 8766.2.1 ΗΛΜ 46 3 m 160,00 4,30 688,00  
4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm. ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 ΥΔΡ 6621.1 4 m 40,00 4,00 160,00  
5 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΝΑΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 5 m3 2,50 20,60 51,50  
6 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 6 m3 2,00 77,00 154,00  
7 Πίνακας πυρασφαλείας 4 ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης ΗΛΜ Ν\9531.1   7 ΤΕΜ 1,00 247,42 247,42  
8 Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικού τύπου ΗΛΜ Ν\9291.07.2   8 ΤΕΜ 10,00 72,26 722,60  
9 Κομβίο συναγερμού ΗΛΜ Ν\9291.22.2   9 ΤΕΜ 3,00 24,01 72,03  
10 Πυροσβεστικό ερμάριο ΗΛΜ Ν\8141.1   10 ΤΕΜ 3,00 50,73 152,19  
11 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 ΝΑΟΙΚ 22.30.03 ΟΙΚ 2261Γ 11 ΤΕΜ 6,00 11,20 67,20  
12 Κανάλι πλαστικό ηλεκτρολογικό διανομής μικρού πάχους διαστάσεων 25x25mm ΑΤΗΕ Ν\8744.03.1.3 ΗΛΜ 42 12 m 160,00 4,74 758,40  
13 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 kg

 

HΛM K\19.2.2 ΗΛΜ 19 13 ΤΕΜ 1,00

 

61,34

 

61,34

 

 
14 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου στεγανή

 

ΝΑΗΛΜ 65.80.20ΣΧ ΗΛΜ 61 14 ΤΕΜ 1,00

 

150,00

 

150,00

 

 
  Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.603,67 3.603,67
Άθροισμα   3.603,67
ΦΠΑ 24,00% 864,88

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   4.468,55
 
                
     
 
     

 

Ημερομηνία …………………………

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα -Υπογραφή)