ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών»  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού»
20 Μαρτίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) την 24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 1838/13-2-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (4η)
20 Μαρτίου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 19/3/2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ.  17

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

«Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών»

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών» και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 6681.01 «Προμήθεια υλικών φαρμακείου δομών ΒΣΣ» εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 1.000,00 € (με Φ.Π.Α.) του προϋπ. 2020.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6681.01 του προϋπ. οικ. έτους 2020

 

 

 

 

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών».

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια με τίτλο: «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών»,  όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ*50 25 14,00 350,00 371,00
2 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ *50 15 1,30 19,50 24,18
3 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ 1 165,00 165,00 204,60
4 ΤΑΙΝΙΕΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΥΤΙΑ 25 TMX 3 51,30 153,90 190,84
5 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 5 1,90 9,50 11,78
6 ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΑΚΕΤΟ 8 0,85 6,80 7,68
7 MANUSEPT GEL 500 ML 5 4,50 22,50 27,90
8 ΣΥΡΡΙΓΕΣ 2,5 ml 10 0,10 1,00 1,24
9 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ml 10 0,10 1,00 1,24
10 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml 10 0,12 1,20 1,49
11 BETADINE SOL 240 ml 5 3,30 16,50 17,49
12 BETADINE CREME 5 5,94 29,70 31,48
13 FUCIDIN CREAM 30 gr 1 4,55 4,55 4,82
14 DEPON ΧΑΠΙ ΠΑΚΕΤΟ 3 1,50 4,50 4,77
15 PANADOL EXTRA 2 3,55 7,10 7,53
16 MESULID 1 4,07 4,07 4,31
17 PONSTAN 2 1,70 3,40 3,60
18 ΓΑΖΕΣ 15*15 2 0,73 1,46 1,65
19 ΓΑΖΕΣ 15*30 2 0,98 1,96 2,21
20 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10 CM 2 0,60 1,20 1,36
21 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΜΟΣ 15 CM 2 0,90 1,80 2,03
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 806,64      
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 923,20      

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)