ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ) Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, υλικά εκτυπώσεων και υλικών χειροτεχνίας των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)
27 Μαΐου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ ΔΟΜΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ
28 Μαΐου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                    Αστακός, 27/5/2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 22

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Κανδήλας-Φυτειών) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Παρασκευή 29 Μαϊου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για την Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Κανδήλας-Φυτειών)

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Κ.Δ.Α.Π. ΦΥΤΕΙΩΝ

 • 10GEL 500MLΑντισηπτικό χεριών
 • 2 κουτιά μάσκες των 50τμχ
 • 2 Πακέτα γάντια μιας χρήσεως (S-Μ)
 • 1 Ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου
 • 6 Αλκοολούχοι λοσιόν
 • 10 πακέτα μαντηλάκια αντισηπτικά

 

Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ

 • 10GEL 500MLΑντισηπτικό χεριών
 • 2 κουτιά μάσκες των 50τμχ
 • 2 Πακέτα γάντια μιας χρήσεως (Μ)
 • 1 Ψηφιακό θερμόμετρο μετώπου
 • 6 Αλκοολούχο λοσιόν
 • 10 πακέτα μαντηλάκια αντισηπτικά

 

Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

 

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 DETTOL ALL IN ONE ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 8
2 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 15
3 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 15
4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ

ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΠΑΚΕΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2 (ΓΑΝΤΙΑ)

1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

5 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΟ 80
6 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 100

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Γ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου από την  αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Προμηθειας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)