ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για «Καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»

Ακύρωση καρναβαλικών εκδηλωσεων
27 Φεβρουαρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών φαρμακείου για τα 3 ΚΔΑΠ
29 Φεβρουαρίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 28/2/2020
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρωτ. 11
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας» και έχοντας υπόψη:

1. Τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. 6643.01 των καυσίμων θέρμανσης ΚΔΑΠ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 1.000 € (με Φ.Π.Α.) , οι οποίες θα εγγραφούν και στον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6643.01 του προϋπ. οικ. έτους 2020
5. Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) κώδικα Δήμων και κοινοτήτων περί υποχρεωτικών δαπανών στις οποίες ανήκουν και τα καύσιμα.

Σας προσκαλεί
Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για «Καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας»
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε τίτλο «Καύσιμα θέρμανσης (πετρέλαιο) για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας» , η οποία έχει ως εξής:
Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει τις ανάγκες σε καύσιμα θέρμανσης (πετρέλαιο) των ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ συνολικής αξίας 1.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ως εξής:
-ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ : 500,00 ευρώ με ΦΠΑ
-ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ: 500,00 ευρώ με ΦΠΑ

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ), την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α1 και Α2 του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα 2 ΚΔΑΠ Κανδήλας και Αστακού και η παραλαβή από τους υπεύθυνους των ΚΔΑΠ.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ: – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:

Προς: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για το ΚΔΑΠ Κανδήλας

Ημερομηνία: …./…/2020
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΛΙΤΡΟ

______________________
Τόπος/ημερομηνία
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή –Σφραγίδα)

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ: – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:

Προς: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Θέμα: Προσφορά για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για το ΚΔΑΠ Αστακού

Ημερομηνία: …./…/2020
ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗΣ ΛΙΤΡΟ

__________________________
Τόπος/ημερομηνία

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή –Σφραγίδα)