ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Προμήθεια, Συντήρηση και επισκευή δομών ΚΔΑΠ (Προμήθεια μιας πινακίδας και συντήρηση δυο υπαρχόντων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού»
15 Ιουλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Συντήρηση και επισκευή κεραμοσκεπής δομής ΚΔΑΠ Αστακού
16 Ιουλίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός, 15/7/2021
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πρωτ. 40
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού
Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Τηλ.-Fax: 2646041482
E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
Προμήθεια, Συντήρηση και επισκευή δομών ΚΔΑΠ (Προμήθεια μιας πινακίδας και συντήρηση δυο υπαρχόντων)

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Προκειμένου να αναθέσει την Προμήθεια και υπηρεσία (εργασία) με τίτλο Προμήθεια, Συντήρηση και επισκευή δομών ΚΔΑΠ (Προμήθεια μιας πινακίδας και συντήρηση δυο υπαρχόντων) και έχοντας υπόψη:

1. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 700,00 € (με Φ.Π.Α.) στον ΚΑ 6262.01
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σας προσκαλεί
Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com έως και την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία της επιχείρησης για Προμήθεια, Συντήρηση και επισκευή δομών ΚΔΑΠ (Προμήθεια μιας πινακίδας και συντήρηση δυο υπαρχόντων)
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Προμήθεια και υπηρεσία (εργασία) με τίτλο: Προμήθεια, Συντήρηση και επισκευή δομών ΚΔΑΠ (Προμήθεια μιας πινακίδας και συντήρηση δυο υπαρχόντων)
Συντήρηση 2 πινακίδων δομών ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας. Ανεξίτηλα γράμματα και διακόσμηση με σχέδια.
Προμήθειας μιας νέας σιδερένιας πινακίδας με ανοξείδωτη επιφάνεια και ανεξίτηλα γράμματα για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας.

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η Προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος
Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ και η παραλαβή από τους υπεύθυνους των δομών και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την Προμήθεια όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α Περιγραφή Προμήθειας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι :
• Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
• Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
• Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
• Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
Αστακός,………/………../2021
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)