ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών»

Εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ευπαθείς ομαδες από την Κοινωφελή Επιχειρηση, στη συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων από 16/3/2020-24/3/2020
14 Μαρτίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Γραφική Ύλη για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού»
15 Μαρτίου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 13/3/2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ.  14

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών»

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών»  και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις πιστώσεις των καυσίμων κίνησης για το πρόγραμμα ΒΣΣ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00 € (με Φ.Π.Α.), οι οποίες περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Κ.Α.6641.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6641.01 του προϋπ. οικ. έτους 2020
  5. Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) κώδικα Δήμων και κοινοτήτων περί υποχρεωτικών δαπανών στις οποίες ανήκουν και τα καύσιμα.

 

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με τα υποδείγματα Α1, Α2 και Α3 του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για «Καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών»

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε τίτλο «Καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 95ο) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών», η οποία έχει ως εξής:

Ο Προμηθευτής οφείλει να καλύψει:

  1. Τις ανάγκες σε καύσιμα κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) του αυτοκινήτου ΒΣΣ ΑΣΤΑΚΟΥ  ΚΗΥ 7490  και
  2. Τις ανάγκες σε καύσιμα κίνησης του αυτοκινήτου (αμόλυβδη βενζίνη) ΒΣΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΗΥ 9747

Η παρούσα ισχύει από την απόφαση ανάθεσης έως εξαντλήσεως του προϋπολογισθέν ποσού. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΗ) την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Δεδομένης της εξάνλτησης του προηγούμενου προϋπολιγισθέν ποσού και της ανάθεσης που προηγήθηκε, συντάσσεται η παρούσα πρόσκληση με την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή προκειμένου να μην δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που εξυπηρετεί κατ’ οίκον ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.

Η περιγραφή του προς προμήθεια είδους είναι :

 

 

ΤΙΤΛΟΣ

 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών»

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09132100-4

 

 

Το ανωτέρω θα πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπο προμήθεια καύσιμο κίνησης πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους και αναλυτικότερα σύμφωνα με τις αριθ. 354/2000 και 291/2003 ΚΥΑ . Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super,  νερό ή πετρέλαιο. Διατηρείται το δικαίωμα να αποστέλλονται δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους.

Η Κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να απορροφά τις ανγκαίες ποσότητες καυσίμων σύμφωνα με τις ανάγκες της χωρίς όμως να υπερβεί το ποσό που έχει  προϋπολογισθεί.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του καυσίμου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 1.200,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΒΣΣ, βαρύνοντας τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2020 ως εξής:

 

 

ΤΙΤΛΟΣ

 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών»

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

09132100-4

 

 

Π.Υ. Δαπάνης

 

ΠΟΣΟ 1.200,00 ευρώ

 

πίστωση που θα συμπεριληφθεί στον ΚΑ Δαπάνης Π/Υ 2020

 

6641.01

 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΗ) την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α1,  Α2  και Α3 του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στην έδρα του αναδόχου και θα δίνεται το αντίστοιχο παραστατικό στον οδηγό.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΥΤΕΙΩΝ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ: – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:

 

Προς: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Θέμα:  Προσφορά για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη) για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών

 

Ημερομηνία:  …./…/2020

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ………… επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΙΤΡΟ

 

______________________

Τόπος/ημερομηνία

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΣΤΑΚΟΥ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΡΑ:
ΟΔΟΣ: – ΑΡΙΘΜΟΣ – Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:

 

Προς: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Θέμα:  Προσφορά για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη) για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού

 

Ημερομηνία:  …./…/2020

 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ…………… επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΛΙΤΡΟ

 

__________________________

Τόπος/ημερομηνία

 

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή –Σφραγίδα)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της  παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016 για την συμμετοχή μου στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Ακόμα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την απαραίτητη από τη Νομοθεσία δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων μου με όποιον τρόπο ορίζει η σχετική Νομοθεσία (π.χ. ανάρτηση στο Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ κλπ. ) Στα δεδομένα ανήκουν κυρίως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία επικοινωνίας, έδρα, αντικείμενο και ποσό ανάθεσης ή σύμβασης, τα στοιχεία που αναγράφονται σε υπέυθυνες δηλώσεις και τιμολόγια, κ.α. Τέλος αποδέχομαι τους όρους της τεχνικής περιγραφής που περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση.

(4)

Ημερομηνία:        20

 

Ο – Η Δηλ.

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.