ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Όμορφες δράσεις και φέτος από τα 3 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου για το Lets do it Greece 2019
8 Απριλίου, 2019
Ανακοίνωση για τη λειτουργία των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) κατά τη διάρκεια του Πάσχα
21 Απριλίου, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αστακός, 9/4/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ. 2

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.          

Πληρ: Γεωργούλας Κων/νος

Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας                       

T.K. 300 06                                                       

Τηλ.: 2646041482                                            

Fax: 2646041482                                              

Ε-mail   koinofelisxiromerou@gmail.com

                                                                                                

ΘΕΜΑ :   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤOY ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ

 

                                                                                            2/2019

    Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

 

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Την απόφαση αριθ. 11/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
  2. την αριθ. πρωτ. 48898/12-3-2019 Απόφαση έγκρισης της ανωτέρω αναφερόμενης απόφασης από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
  4. το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)
  5. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
  6. τα άρθρα 5 και 6 του π.δ.164/2004.
  7. τις προβλεπόμενες εξασφαλισμένες πιστώσεις  στον προϋπολογισμό του έτους 2019
  8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
  9. Την υπ’ αριθ. 7311211871βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την πρόσληψη της κάτωθι:

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα παρεχόμενες εργασίες Χρονικό διάστημα απασχόλησης
 

1

 

ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ

 

 

ΔΑΝΑΗ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

10/4/2019-10/6/2019

 

 

 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

Κοιν. -Διοικητικό Συμβούλιο

         -Λογιστήριο

               -Ενδιαφερόμενοι