Ανανέωση/παράταση των συμβάσεων των έντεκα (11) υπηρετούντων συµβασιούχων Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδιοργάνωσε και φέτος η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου με τους Συλλόγους ετεροδημοτών
17 Αυγούστου, 2019
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων: Άλλη μια δέσμευση που γίνεται πραγματικότητα από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου
26 Αυγούστου, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                          

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 7/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40/2019

 

Στον Αστακό, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ήλθε σε Συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου κατόπιν της από 212 /7-8-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα προς τα μέλη αυτού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται σε αυτή.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα τα 5 από τα 7 μέλη, ήτοι:

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεωργούλας Κωνσταντίνος (Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος)

 

 

 

 

Δημοτικός Σύμβουλος)

Τζαχρήστας Παναγιώτης

 

 

Ρετούλης Θωμάς (Δημοτικός Σύμβουλος) Πούλιος Δημήτριος

 

Τσάρκος Βασίλειος (Δημοτικός

Σύμβουλος)

 

 

 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και

               κλήθηκαν νόμιμα)

Ρηγάλος Χριστόδουλος (Δημότης)  
Στεργίου Δημήτριος (Δημότης)

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και το Συμβούλιο εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. : Ανανέωση/παράταση των συμβάσεων των έντεκα (11) υπηρετούντων συµβασιούχων Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργούλας Κωνσταντίνος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

-Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου (παρ.1 άρθρο 68 Ν.4415/16).

-Άρνηση ανανέωσης γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 άρθρο 68 Ν.4415/16). Συνεπώς, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ μόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και με ειδική διαδικασία επιτρέπεται η μη ανανέωσή τους (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.28449/14.09.2016).

-Στις περιπτώσεις αυτές, στις δομές που υπάγονται απευθείας στους Δήμους, την οριστική απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία. Στις δομές που υπάγονται στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α., την ειδικά αιτιολογημένη απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α.» (παρ.2 άρθρο 68 Ν.4415/16).

-Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ως άνω εργαζομένων, απέχει λιγότερες από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη εργατική νομοθεσία κυρώσεις (π.χ. για τη μη εγγραφή στο Πρόγραμμα  ΕΡΓΑΝΗ ή τη μη εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ). Σε αυτή την περίπτωση όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συμβάσεων επέρχονται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης των προηγουμένων (παρ.3 άρθρο 68 Ν.4415/16) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.28449/14.09.2016).

-Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς εξαιρούνται πλέον από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει  (παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/15 και την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17).

Η διάταξη αφορά τόσο τους ΟΤΑ (Δήµοι, Δηµοτικά νοµικά πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, Δηµοτικά ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ, Περιφέρειες), όσο και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράµµατα. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.44835/21.12.2015).

-Οι φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 33/2006, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει αλλά και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας (Βασ. Σοφίας 15 – βλ. και το Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/44/οικ.8523/23-3-2016 έγγραφο της εν λόγω υπηρεσίας), ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των απασχολουμένων.

-Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δημοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012, με έναρξη όμως ισχύος των ανανεώσεων/παρατάσεων, τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων, και όχι την ημερομηνία δημοσίευσης (άρθρο 9 του ν.4350/2015). Τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ δεν υποχρεούνται σε δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-Με την αριθ. 51/2018 (ΑΔΑ: 67ΕΣΟΞ15-ΚΔΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου ανανεώθηκαν/παρατάθηκαν οι συμβάσεις ατόμων από το υπάρχον προσωπικό των 3 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ), συνολικά εννέα (9) υπαλλήλων ως κάτωθι:

 

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΔΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΡΗΓΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ρ 773546 Π.Ε ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)
2 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΑΒ 077915 Π.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)

 

3 ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

Ν 508904 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΩΔ.101–ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)

 

4 ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Χ 778960 Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

 

5 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΑΕ 242502 Π.Ε ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

 

6 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Τ239051 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΩΔ.102–ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)
7 ΧΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΒ 078157 Π.Ε ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ)
8 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΗΛΙΑΣ

 

 

ΑΖ 849927 Π.Ε.ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ)
9 ΛΥΤΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΑΒ 393207 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΩΔ.103–ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-Οι συμβάσεις του προσωπικού λήγουν 31.8.2019 και το Πρόγραμμα εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής συνεχίζεται για το έτος 2019-2020 βάσει όλων των σχετικών ενεργειών, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος θα πρέπει να ανανεωθούν/παραταθούν οι συμβάσεις του υπάρχοντος προσωπικού για την περίοδο 1/9/2019-31/8/2020.

-Με τις αριθ. Εγκρίσεις Αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 259111/4787/30-8-2019 (ΑΔΑ: 7Δ8Η7Λ6-ΒΨΖ) & 263401/4857/30-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΕΗΗ7Λ6-ΛΣΛ) τροποποιήθηκαν τα ωράρια ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας σε 16:00-22:00 (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) από 1/9-31/7. Με την αριθ. 278352/6226/24.7.2018 (ΑΔΑ: Ω1Ρ77Λ6-Ψ60) έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τροποποιήθηκε το ωράριο του ΚΔΑΠ Φυτειών σε χειμερινό ωράριο 13:30-21:30 και θερινό ωράριο, μετά το κλείσιμο των σχολείων, σε 8:00-16:00.

-Με την από 22/2/2019 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης της μισθωτής Βαφειάδου Πασχαλίας, διακόπηκε η σύμβασή της με το φορέα μας Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου και η εργασία της στο ΚΔΑΠ Φυτειών, στο οποίο και προέκυψε κενό λόγω μη αντικατάστασης του ατόμου και έλλειψης ανάλογου προσωπικού.

-Με την υπ’ αριθ. 82/2018 (ΑΔΑ: ΨΛΜΣΟΞ15-ΟΦΔ) απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης και την υπ’ αριθ. 415/30.11.2018 (ΑΔΑ: Ψ728ΟΞ15-Κ6Θ) τροποποίηση σύμβασης εργασίας, τροποποιήθηκε η σύμβαση της κας Κουντούρη Παρασκευής ως προς το ωράριο για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτές.

-Με την υπ’ αριθ. 80/2018 (ΑΔΑ: 9ΤΜΣΟΞ15-ΟΗ9) απόφαση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης προσλήφθηκε ο Σάββας Σωτήριος με την ειδικότητα ΠΕ Δασκάλων για την δομή του ΚΔΑΠ Κανδήλας με σύμβαση μερικής απασχόλησης (6ωρο).

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΔΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΣΑΒΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΒ391233 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

-Με την υπ’ αριθ. 114/2018 (ΑΔΑ: ΨΞΠ1ΟΞ15-5ΘΜ) απόφαση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης προσλήφθηκαν η Μπαρμπαρούση Δήμητρα και η Μαρκή Νεκταρία με τις ειδικότητες ΠΕ Δασκάλων και ΠΕ Νηπιαγωγών αντίστοιχα για το ΚΔΑΠ Αστακού με σύμβαση μερικής απασχόλησης (4ωρο).

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΔΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ774516 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2 ΜΑΡΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ778536 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

-Με την από 3/6/2019 Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φορείς – δομές για τη δράση: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, ο φορέας μας δήλωσε τη συμμετοχή του στη δράση.

-Στον από 7/6/2019 Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση παρουσιάζεται και ο φορέας μας Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου με τα ΚΔΑΠ Κανδήλας, Αστακού και Φυτειών.

-Με την από 7/6/2019 Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020 οι ενδιαφερόμενες μητέρες υπέβαλλαν αίτηση για την εγγραφή των παιδιών τους στα ΚΔΑΠ.

-Με την από 12/7/2019 ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ έγιναν γνωστά τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων των παιδιών στα ΚΔΑΠ και υπήρξε δυνατότητα ενστάσεων έως και 19/7/2019.

-Με την από 23/7/2019 ανακοίνωση για τα οριστικά αποτελέσματα εγκρίθηκαν 76 ωφελούμενα παιδιά για το ΚΔΑΠ Αστακού , 83  ωφελούμενα παιδιά για το ΚΔΑΠ Κανδήλας, 43 ωφελούμενα παιδιά για το ΚΔΑΠ Φυτειών.

-Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγήθηκε:

-Έντεκα (11) συνολικά παρατάσεις/ανανεώσεις των συμβάσεων, από 1-9-2019 έως και 31-8-2020.

-Πρότεινε ακόμα να μεταφερθεί από το ΚΔΑΠ Αστακού στο ΚΔΑΠ Φυτειών η κα Μαρκή Νεκταρία (ΠΕ Νηπιαγωγών) σε πλήρες ωράριο (13:30-21:30 χειμερινό & 8:00-16:00 θερινό ωράριο) καθώς επίσης να γίνει 6ωρο από 4ωρο η κα Μπαρμπαρούση Δήμητρα (ΠΕ Δασκάλων) στο ΚΔΑΠ Αστακού (16:00-22:00 χειμερινό και θερινό ωράριο). Κατόπιν της αποχώρησης της κας Βαφειάδου από το ΚΔΑΠ Φυτειών προέκυψε κενό στο εν λόγω ΚΔΑΠ και έλλειψη σε προσωπικό με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί εύρυθμα. Μάλιστα με την έγκριση των ανωτέρω παιδιών για παρακολούθηση του προγράμματος του ΚΔΑΠ Φυτειών για το νέο έτος 2019-2020 και της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με τους γονείς, κρίνεται αναγκαία η στήριξή του με επιπλέον προσωπικό και για τις 2 βάρδιες. Το 8μηνο προσωπικό του ΟΑΕΔ που κάλυπτε πρόσκαιρα έως τώρα την ανωτέρω ανάγκη ολοκληρώνει το πρόγραμμά του εντός του έτους και λήγει η παρούσα σύμβαση και συνεργασία, με αποτέλεσμα το ΚΔΑΠ να μείνει εν μέσω προγράμματος και διδακτικού έτους χωρίς επάρκεια σε προσωπικό, αναλογικά με τα παιδιά που εγκρίθηκαν για την νέα χρονιά.  Επίσης, λόγω μελλοντικής έλλειψης παιδαγωγικού προσωπικού στο συγκεκριμένο ΚΔΑΠ,  μια τέτοια κίνηση θα συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυσή του, σ’ ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα και κατ’ επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία του, δεδομένου πάντοτε ότι η μεταφορά της κας Μαρκή στο ΚΔΑΠ Φυτειών δεν εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ Αστακού, στο οποίο υπηρετούσε έως τώρα. Μάλιστα λόγω αυτού και των ανωτέρω εγκρίσεων για το ΚΔΑΠ Αστακού και προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα ως προς την κάλυψη των παιδιών του ΕΣΠΑ και την αναλογία προσωπικού παιδιών και για τις 2 βάρδιες, προτείνω η κα Μπαρμπαρούση Δήμητρα (ΠΕ Δασκάλων) να γίνει 6ωρη και να καλύπτει και τις 2 βάρδιες μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό. Κάνοντας αυτές τις αναγκαίες αλλαγές θα μπορέσουν και τα 3 ΚΔΑΠ να λειτουργούν εύρυθμα, με επάρκεια προσωπικού και παιδαγωγικά προγράμματα.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική διαλογική συζήτηση.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. Εγκρίνει την ανανέωση/παράταση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ έντεκα (11) υπαλλήλων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2019-2020 και συγκεκριμένα από 1/9/2019 μέχρι και 31/8/2020, ως κάτωθι:

 

 

α/α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΔΤ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΗΞΗ ΝΕΑΣ ΣΗΜΒΑΣΗΣ
1 ΡΗΓΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ρ 773546 Π.Ε ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)

16:00-22:00

1/9/2019 31/8/2020
2 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒ 077915 Π.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)

16:00-22:00

1/9/2019 31/8/2020
3 ΚΑΤΣΑΡΟΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ν 508904 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΚΩΔ.101–ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)

16:00-22:00

1/9/2019 31/8/2020
4 ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ 778960 Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

16:00-22:00

 

1/9/2019 31/8/2020
5 ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ 242502 Π.Ε ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

16:00-22:00

1/9/2019 31/8/2020
6 ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ239051 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΚΩΔ.102–ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

16:00-22:00

1/9/2019 31/8/2020
7 ΧΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ 078157 Π.Ε ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ)

13:30-21:30 χειμερινό

8:00-16:00 θερινό

1/9/2019 31/8/2020
8 ΛΥΤΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ 393207 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ΚΩΔ.103–ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ)

13:30-21:30 χειμερινό

8:00-16:00 θερινό

1/9/2019 31/8/2020
9 ΣΑΒΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΒ391233 Π.Ε ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)

16:00-22:00

1/9/2019 31/8/2020
10 ΜΑΡΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ778536 Π.Ε ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ)

13:30-21:30 χειμερινό

8:00-16:00 θερινό

1/9/2019 31/8/2020
11 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ774516 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ)

16:00-22:00

1/9/2019 31/8/2020

 

Β. Λόγω οικειοθελούς αποχώρησης τον Φεβρουάριο 2019 της κας Βαφειάδου Πασχαλίας και λήξης της συνεργασίας και σύμβασης με το φορέα Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου και της εργασίας της στο ΚΔΑΠ Φυτειών, ΔΕΝ εγκρίνει αντίστοιχη ανανέωση της σύμβασης.

 

Γ. Εγκρίνει την μεταφορά από το ΚΔΑΠ Αστακού στο ΚΔΑΠ Φυτειών της κας Μαρκή Νεκταρίας (ΠΕ Νηπιαγωγών) με την αντίστοιχη τροποποίηση της σύμβασης της σε πλήρες ωράριο λόγω αναγκαιότητας κάλυψης και των δυο βαρδιών του ΚΔΑΠ Φυτειών (13:30-21:30 χειμερινό & 8:00-16:00 θερινό ωράριο) και μη επάρκειας σε προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του και την εύρυθμη λειτουργία του.

 

Δ.Εγρίνει την τροποποίηση και αύξηση του ωραρίου από 4ωρο σε 6ωρο για την κα Μπαρμπαρούση Δήμητρα (ΠΕ Δασκάλων) στο ΚΔΑΠ Αστακού (16:00-22:00 χειμερινό και θερινό ωράριο) για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

 

Ε. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ για ένα έτος, ήτοι από 1.9.2019-31.8.2020

 

ΣΤ. Η δαπάνη της μισθοδοσίας του προσωπικού θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ενώ θα προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020.

 

Ζ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο προσωπικό και στα αρμόδια όργανα προς ενημέρωση και έγκρισή τους. Παράλληλα, να αποσταλεί στο λογιστήριο για τις σχετικές ενέργειες ανανέωσης/συνέχισης των συμβάσεων, και σύνταξής τους, με τις ανάλογες τροποποιήσεις.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 40/2019

—————————————————————————————

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                       Τα µέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός, 12/8/2019

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

της Κ.Ε.∆.Ξ.

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ