«Ορισμός Διευθυντών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ξηρομέρου (ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ) και υπεύθυνων επικοινωνίας με την ΕΕΤΑΑ έτους 2019-2020»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2014-2019 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
2 Σεπτεμβρίου, 2019
Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ Αστακού 2019-2020 (χειμερινό)
17 Σεπτεμβρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ξηρομέρου (ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ) και υπεύθυνων επικοινωνίας με την ΕΕΤΑΑ έτους 2019-2020»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

135/2019

Ο Πρόεδρος

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το ΦΕΚ 1249Β/3/14-6-2011 περί σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
 2. Τον από 26/4/2018 (ΑΔΑ: 9Ω1ΓΟΞ15-6ΤΚ) κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
 3. Τον από 24/8/2019 (ΑΔΑ: 69ΩΔΟΞ15-ΝΔΗ) Κανονισμό λειτουργίας των 3 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
 4. Την από 30/8/2018 (ΑΔΑ: 7Δ8Η7Λ6-ΒΨΖ) χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ Αστακού
 5. Την από 30/8/2018 (ΑΔΑ: ΩΕΗΗ7Λ6-ΛΣΛ) χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ Κανδήλας
 6. Την από 24/7/2018 (ΑΔΑ: Ω1Ρ77Λ6-Ψ60) χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ Φυτειών
 7. Την αναγκαιότητα ορισμού διευθυντών στα 3 ΚΔΑΠ με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους
 8. Την αναγκαιότητα ορισμού υπευθύνων επικοινωνίας με την ΕΕΤΑΑ και την δήλωση του εργαζομένου στην βάση του προσωπικού
 9. Το γεγονός ότι η διάταξη του ν. 4354/2015 αναφέρεται αποκλειστικά στους προϊσταμένους παιδικών σταθμών και όχι σε άλλες δομές, όπως τα ΚΔΑΠ συνεπώς δεν δικαιούνται οι προϊστάμενοι/διευθυντές των ΚΔΑΠ σχετικό επίδομα θέσης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 1. Ορίζει Διευθύντρια του ΚΔΑΠ Αστακού και υπεύθυνη επικοινωνίας με την ΕΕΤΑΑ , με παράλληλη άσκηση καθηκόντων στη θέση της Παιδαγωγού/Δασκάλας την ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
 2. Ορίζει Διευθύντρια του ΚΔΑΠ Φυτειών και υπεύθυνη επικοινωνίας με την ΕΕΤΑΑ, με παράλληλη άσκηση καθηκόντων στην θέση της Γυμνάστριας την ΧΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. Ορίζει Διευθυντή του ΚΔΑΠ Κανδήλας και υπεύθυνο επικοινωνίας με την ΕΕΤΑΑ, με παράλληλη άσκηση καθηκόντων στη θέση του Γυμναστή τον ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

-Οι ανωτέρω θα ασκούν τα καθήκοντά τους στην θέση Διευθυντή/Υπευθύνου ΚΔΑΠ από 2/9/2019-31/8/2020. Άρνηση της ανωτέρω απόφασης γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου και με έγγραφη παραίτηση από τη θέση τους ως διευθυντές/υπεύθυνοι με σκοπό να ορισθούν νέοι.

-Οι ανωτέρω δεν δικιαούνται επίδομα θέσης ευθύνης καθώς δεν ορίζεται σε κάποια εως τώρα σχετική νομοθεσία

-Οι κύριες αρμοδιότητές τους συγκεντρώνονται στα εξής:

 1. Υπογράφουν τα μηνιαία δελτία παρακολούθησης (υπογραφές γονέων) του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2019-2020.
 2. Επιμελούνται το ωράριο του προσωπικού των ΚΔΑΠ και φροντίζουν για την τήρηση του ωραρίου βάσει άδειας.
 3. Εγκρίνουν τις άδειες του προσωπικού των ΚΔΑΠ και τις μεταβιβάζουν για έγκριση στον αρμόδιο πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης και στο λογιστήριο.
 4. Συγκεντρώνουν τα αιτήματα για προμήθεια αθλητικού υλικού, γραφικής ύλης, υλικών καθαριότητας κ.α. που αφορούν τις προμήθειες ή και υπηρεσίες και τα διαβιβάζουν στην Διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης για έγκριση.
 5. Είναι υπεύθυνοι για την κινητή και ακίνηση περιουσία του κάθε ΚΔΑΠ, ενώ φροντίζουν να ενημερώνουν την Διοίκηση για λειτουργικά και άλλα προβλήματα.
 6. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των όσων αναγράφονται στην άδεια λετουργίας των ΚΔΑΠ, στους όρους του προγράμματος και στον κανονισμό λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 7. Οφείλουν να ενημερώνουν την Διοίκηση για οποιαδήποτε συντήρηση είναι αναγκαία στο κτίριο και στον προαύλιο χώρο με γραπτά αιτήματα με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ.
 8. Επιμελούνται τα έγγραφα και τους φακέλους που ορίζονται στις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ και φροντίζουν να τα παρουσιάζουν σε κάθε έλεγχο.
 9. Φροντίζουν για την τήρηση του παρουσιολογίου προσωπικού, του παρουσιολογίου των παιδιών και του βιβλίου συμβάντων.
 10. Καταγράφουν σε βιβλίο ή σε αρχείο ηλεκτρονικό και έντυπο, το υλικό που εισέρχεται και εξέρχεται σε κάθε ΚΔΑΠ.
 11. Διαβιβάζουν στο προσωπικό τις αποφάσεις της διοίκησης και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά την λειτουργία των ΚΔΑΠ.
 12. Ενημερώνουν την Διοίκηση για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στην εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ.
 13. Αναρτούν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις της Διοίκησης σε εμφανή σημεία των κατα τόπους ΚΔΑΠ ύστερα από εντολή του Προέδρου για ενημέρωση των ωφελουμένων.

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους σε κάθε ΚΔΑΠ, στο λογιστήριο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ

 

 

Γεωργούλας Κωνσταντίνος