Αναλυτικά τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των ΚΔΑΠ Δήμου Ξηρομέρου: Προθεσμία έως 28 Ιουνίου

Πρόσκληση σε (5η) Τακτική Συνεδρίαση την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης
9 Ιουνίου, 2019
Πρόσκληση συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων για το Καλοκαίρι 2019
24 Ιουνίου, 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΜΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-12 ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΩΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 

  • Κωδικοί TAXISNET ΜΟΝΟ της αιτούσας μητέρας ΟΧΙ του συζύγου
  • Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότητας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του – εντός του τελευταίου τριμήνου – αν δεν είναι σε λατινική γραφή.  Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία  άδεια διαμονής, καθώς και η αίτηση ανανέωσής της προς τον αρμόδιο φορέα, που έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
  • Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων ΑΜΚΑ, ζητείται η εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ της μητέρας, μέσω της ιστοσελίδας amka.gr. Για αλλοδαπές μητέρες η εκτύπωση της βεβαίωσης γίνεται από το ΚΕΠ.
  • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα 2018), δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και των δύο μερών. Προσκομίζετε και τα 2 εκκαθαριστικά υπόχρεου και συζύγου.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, στην  περίπτωση:  που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση – εντός του τελευταίου τριμήνου -, εάν δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα.  Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν της ημερομηνίας της Πρόσκλησης.  Oταν η μητέρα είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε πέντε γλώσσες, συμπεριλαμβανόμενης και της ελληνικής, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση επίσημης μετάφρασης. Ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται και η προσκόμισή του, ανύπαντρης μητέρας (μονογονεϊκή οικογένεια), απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας αποστέλλεται υποχρεωτικά.  όπου η/ο αιτούσα/τών είναι χήρα/χήρος, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Διάζευξης απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (από τη Μητρόπολη για  θρησκευτικό  γάμο ή από το Δήμο για πολιτικό γάμο), εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάζευξη. Όπου η αιτούσα τελεί σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1) με ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτό το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και υπολογίζονται τα εισοδήματα της αιτούσας. Ανάδοχης μητέρας, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.  που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
  • Δικαιολογητικά απασχόλησης & ανεργίας  

Α) Δικαιολογητικά ανεργίας Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη/άνεργος, απαιτούνται: Το Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή  το αποδεικτικό  ανανέωσης του δελτίου  ανεργίας ή τη Βεβαίωση Χρόνου  Ανεργίας  του ΟΑΕΔ (Ν.3979/2011 Άρθρο 14 παρ.1) ή την Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας, όπως εκτυπώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή μέσω ΚΕΠ ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία.

Σε περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή το αποδεικτικό ανανέωσης  του  δελτίου ανεργίας, ή τη Βεβαίωση Χρόνου  Ανεργίας του

Β) Δικαιολογητικά απασχόλησης

B1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται , Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

B2. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται: – Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ – Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΚΑΙ – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

B3. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται: – Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα φέρει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης εργασίας, που η ενδιαφερόμενη κατέχει ΚΑΙ – Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης  (με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη) ή το τελευταίο ισχύον  αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή).

B4. Εάν η ενδιαφερόμενη εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση), απαιτείται: – Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης ΚΑΙ –  Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών) Ή – Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.  –    Με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης    α) Τίτλοι κτήση,, Αντίγραφο Σύμβασης με έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών ) , Αντίγραφο Δήλωσης – Βεβαίωσης Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019       β) Σύμβαση με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών , Αντίγραφο σύμβασης με έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών  Απογραφικό δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για έτος 2019.

B5. Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: – Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του – Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ. – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος. – Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών – Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

 

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος  –  με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της: απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας, ή Απόφαση Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011. –  με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της: απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή Απόφαση Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011.