Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για την Κοινωφελή Ξηρομερου