Οι προσωρινοί πίνακες πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για Συντήρηση Πυροσβεστήρων ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ)
16 Οκτωβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για συντήρηση αυτοκινήτου ΒΣΣ ΝΖΤ 3633
26 Οκτωβρίου, 2020
                                                                                                                                               Αστακός, 23.10.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
Πληρ: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 2646041482
Fax: 2646041482
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΜ0ΒΟΞ15-ΩΥΩ), το πρακτικό για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πρόσληψης  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021.
Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Για την ΚΕΔΗΞ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Συνημμένα: