ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών επιμόρφωσης για το ΚΔΑΠ Φυτειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών Δομής ΚΔΑΠ Αστακού
28 Νοεμβρίου, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών εορτών για το ΚΔΑΠ Κανδήλας
28 Νοεμβρίου, 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                Αστακός 28/11/2019

Αρ. Πρωτ. 167

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών επιμόρφωσης για το ΚΔΑΠ Φυτειών

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια υλικών επιμόρφωσης για το ΚΔΑΠ Φυτειών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

 

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια υλικών επιμόρφωσης για το ΚΔΑΠ Φυτειών.

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια υλικών επιμόρφωσης για το ΚΔΑΠ Φυτειών όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Γλωσσοπίεστρα πολύχρωμα 3 πακέτα
2 Σιλικόνες 20 τεμάχια
3 Σπάγκους 1 ρολό
4 Κορδέλες χριστουγεννιάτικες (1 κόκκινη,1 χρυσή,2 μοτίβα)και κορδόνι χρυσό και ασημένιο 6 ρολά
5 Καλαμάκια ξύλινα 2 τεμάχια
6 Κόλλες στικ, κόλλα uho υγρή και κόλλα blue tack Από 1 κουτί
7 Πινέλα μέτρια 10
8 Μαρκαδόρους 15 σετ
9 Μπουκαλάκια γκλίτερ σε κόλλα (ασημί,μπλε,χρυσό,πράσινο,κόκκινο) 5 τεμάχια
10 Λινάτσα 1 τεμάχιο
11 Χαρτόνια κάνσον 50*70 όλα τα  χρώματα 5 τεμάχια από κάθε χρώμα
12 Χαρτόνια  κάνσον 50*70 διάφορα σχέδια χριστουγεννιάτικα και ασημένια και χρυσά) 1 πακέτο
13 Χαρτόνιαβελουτέ (κόκκινο,μαύρο,πράσινο,καφέ,λευκό,μπλε) 2 τεμάχια από κάθε χρώμα
14 Χαρτόνια οντουλέ σε όλα τα χρώματα  2 τεμάχια
15 Μολύβια 10 τεμάχια
16 Φιγουροκόπτες μεγάλους (αστέρι,έλατο και λουλούδι) 3 τεμάχια
17 Σβηστήρες 5 τεμάχια
18 Χαρτόνια γκλιτερ(ασημί,χρυσό,μπλε,φουξια,πράσινο) 2 πακέτα
19 Πακέτα τσόχα σε όλα τα χρώματα 10 πακέτα
20 Μελάνι εκτυπωτή 1 τεμάχιο
21 Χαρτί Α4 1 κουτί
22 Ανταλλακτικά πλαστικοποίησης Α4 2 τεμάχια
23 Χαρτί Α4 λευκό και χρωματιστά χοντρά 5 τεμάχια
24 Χάντρες,πέρλες και διακοσμητικά χριστουγεννιάτικα-κανέλες και κουμπιά 10 τεμάχια
25 Κόλλα ατλακολ 1 τεμάχιο
26 Σπρει χρυσό,ασημί,κόκκινο,πράσινο 4 τεμάχια
27 Παζλ,κούκλες,κουζινικά και το επιτραπέζιο SING IT  
28 Τέμπερα χρυσή και ασημένια 2 τεμάχια
29

 

Καμβάδες 18Χ24 50 τεμάχια
30 Γκοφρέ σε όλα τα χρώματα 2 τεμάχια
31 Σύρμα πίπας (κίτρινο,μπλε,πράσινο,καφέ) 4 τεμάχια
32 Πον πον σε όλα τα χρώματα και μεγέθη και με γκλίτερ 10 τεμάχια
33 Λεπτά ημερολόγια 60 τεμάχια
34 Ανταλλακτικό ημερολόγιο γραφείου 1 τεμάχιο
35 Παιχνίδι αερόστατο  
36 Χάρτινα πιατάκια 10 τεμάχια
37 Μπογιές για γυαλί όλα τα χρώματα και πινέλα για γυαλί 1 σετ
38 Μάτια σε όλα τα μεγέθη 6 τεμάχια
39 Χιόνι 5 τεμάχια
40 Χαρτόνι του μέτρου άσπρο και μπλε 2 τεμάχια
41 Φελλός 5 πακέτα
42 Αυτοκόλλητες ετικέτες και κίτρινα χαρτάκια γραφείου Από 2 τεμάχια
43 Αυτοκόλλητο ρολό διαφανές 2 τεμάχια
44 Ρεσο 50 τεμάχια
45 Ξύλινες κουτάλες 40 τεμάχια
46 Λευκός πηλός 5 τεμάχια
47 Κουπατ χριστουγεννιάτικα και άλλα σχέδια  
48 Πετσέτες χεριών για τα παιδιά(μπάνιου) 10 τεμάχια
49 Ξύλινα μανταλλάκια ρούχων 2 πακέτα
50 Κορίνες μποουλινγκ ,πιόνια μεγάλα για σκάκι και ζάρια  

 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2019 του αντίστοιχου ΚΑ 6699.02. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ του ΚΑ 6699.02., οικονομικού έτους 2019.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για …………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για κάθε νόμιμη χρήση και σύμφωνα με την νομοθεσία

Αστακός,………/………../2019

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)