ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.  ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ) την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (8η)
19 Μαΐου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την υπηρεσία αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης Δημοτικού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Παππαδάτου Δ.Ε. Φυτειών και σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την πυροπροστασία του κτιρίου
20 Μαΐου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                    Αστακός, 20/5/2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 18

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.  ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην  Υπηρεσία τακτοποίησης αυθαιρέτου κτίσματος Δημοτικού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Παππαδάτου Δ.Ε. Φυτειών µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 4. Η δαπάνη των 3.250,00€ με ΦΠΑ 24% θα βαρύνει τον ΚΑ. 6262.07 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Δευτέρα 25 Μαϊου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου, για την Υπηρεσία τακτοποίησης αυθαιρέτου κτίσματος Δημοτικού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Παππαδάτου Δ.Ε. Φυτειών

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Υπηρεσία τακτοποίησης αυθαιρέτου κτίσματος Δημοτικού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Παππαδάτου Δ.Ε. Φυτειών ως εξής:

-Έλεγχος νομιμότητας της κτιριακής εγκατάστασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου της Τ.Κ. Παππαδάτου της Δ.Ε. Φυτειών, με στόχο την αδειοδότηση της λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου για την ένταξη στο Πρόγραμμα Άθληση για Όλους.

Κατά τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, προϋπόθεση για την έκδοση οποιασδήποτε πράξης σε κτίριο και ακίνητο, αποτελεί η διασφάλιση της νομιμότητάς του ή η ένταξη αυτού στις τρέχουσες διαδικασίες νομιμοποίησης – τακτοποίησης αυθαιρέτων. Πιο συγκεκριμένα, είτε για την εκτέλεση εργασιών επισκευής – συντήρησης του κτιρίου της μελέτης, είτε για την αδειοδότηση αυτού απαιτείται, κατά το ελάχιστον, η υπαγωγή του κτιρίου – ακινήτου στις διατάξεις του N.4495/2017 (ΦΕΚ 167A/ 03-11-2017).

Αναλυτικά τα αντικείμενα της υπηρεσίας είναι:

 1. Διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων – Έλεγχος νομιμότητας κτιριακών εγκαταστάσεων

Περιλαμβάνεται η καταγραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του Δημοτικού Γυμναστηρίου, με σκοπό την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών (N. 4495/2017 – Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις). Στις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167/03-11-2017), άρθρο 114 παρ.1.(ε), υπάγονται οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως κτίρια προνοιακών δομών των Ο.Τ.Α, μετά την υποβολή των απαραίτητων σύμφωνα με το Νόμο δικαιολογητικών. Στην καταγραφή και τον έλεγχο περιλαμβάνεται και η πλήρης αποτύπωση των κτιρίων καθώς και η επιβεβαίωση και αποτύπωση της ορθής εφαρμογής των ορίων των σε σχέση με την υπάρχουσα ρυμοτομία και η τοποθέτησή τους σύμφωνα με την μελέτη αδείας (έλεγχος τοπογραφικού διαγράμματος), εφόσον υπάρχει.

 

Οι σχετικές αιτήσεις καθώς και όλη η διαδικασία για την υπαγωγή των αυθαίρετων κτιρίων, θα διεκπεραιώνονται από τον Ανάδοχο που θα είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την σύνταξη, ανάρτηση και υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο σύστημα ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Ε.Ε. για την υπαγωγή στο Ν.4495/2017.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνει τα εξής:

 • Συντονισμός και Οργάνωση της Ομάδας Έργου
 • Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων στην πορεία υλοποίησης του έργου και διατύπωση κατάλληλων διορθωτικών μέτρων σε συνεργασία με τα αρμόδια εμπλεκόμενα όργανα
 • Υλοποίηση έρευνας σε διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων
 • Υλοποίηση αυτοψιών και καταγραφών του κτιριακού υλικού
 • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων
 • Διερεύνηση και καταγραφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος
 • Διερεύνηση και καταγραφή χαρακτηρισμού στο οικείο ρυμοτομικό
 • Αυτοψία και προσδιορισμός εμβαδού όλου του ακινήτου και του κτιρίου
 • Ακριβής αποτύπωση και επιμέτρηση των χώρων και των παραβάσεων
 • Επιβεβαίωση και αποτύπωση της ορθής εφαρμογής των ορίων των κτιριακών συγκροτημάτων σε σχέση με την υπάρχουσα ρυμοτομία και η τοποθέτησή τους σύμφωνα με την μελέτη αδείας εφόσον υπάρχει
 • Φωτογραφική αποτύπωση κάθε εγκατάστασης
 • Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών στοιχείων για την ένταξη στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους
 • Έρευνα κατάστασης νομιμότητας κάθε εγκατάστασης και καταγραφή των ελλείψεων αδειών (οικοδομικών, λειτουργίαςκ.λπ.)
 • Ψηφιοποίηση αντιγράφων, δικαιολογητικών και σχεδίων με κατάλληλο λογισμικό
 • Κατηγοριοποίηση κάθε δομής σύμφωνα με το είδος της τυχόν αυθαιρεσίας
 • Επιλογή του τρόπου και της διαδικασίας τακτοποίησης κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά
 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης περιγραφής της αυθαίρετης κατασκευής
 • Έλεγχος και καταγραφή των προαπαιτούμενων κάθε φακέλου έτσι ώστε να περαιωθεί κάθε τακτοποίηση
 • Έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας του κτιρίου για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους
 • Έκδοσης οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης απαιτηθεί για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους

Παραδοτέα:

 • Τεχνική έκθεση διερεύνησης ιδιοκτησιακού καθεστώτος για κάθε ακίνητο και καταγραφής χαρακτηρισμού στο οικείο ρυμοτομικό, εφόσον υπάρχει
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων του κτιρίου
 • Πλήρης φάκελος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχέδια αποτύπωσης και λοιπά έγγραφα, που αποτελούν το αντικείμενο του αναδόχου και τεκμαίρουν την τακτοποίηση – νομιμοποίηση των κτιρίων κατά το Ν.4495/17, ο οποίος θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή για το αρχείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 • Βεβαιώσεις για την ένταξη του Δημοτικού Γυμναστηρίου Παππαδάτου στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ

(€)

1 Τακτοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος Δημοτικού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Παππαδάτου Δ.Ε. Φυτειών τεμ. 1 2.620,97 2.620,97
Σύνολο: 2.620,97
Φ.Π.Α.: 629,03
Σύνολο Υπηρεσίας: 3.250,00

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της υπηρεσίας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • του Ν. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)
 • του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 82
 • του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κα Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των ενδιαφερομένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η διαδικασία υλοποίησης του έργου, θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στο εν λόγω κτίριο και στην αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

 1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), όλους τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γγ ) στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον, των ανωτέρω προσώπων η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να υπογράφουν έγγραφα της προσφοράς ή και την σύμβαση για την εν λόγω πρόσκληση.

 1. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων) σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.4412/2016. (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

 • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
 • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)